หายไปหลายวันไม่ได้บันทึก เพราะลงพื้นที่ไปช่วยเพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรดำเนินกระบวนการกลุ่ม  วันนี้เลยนำภาพบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังครับ

  •  วันที่ 25 กันยายน  2549  ร่วมเวทีการเรียนรู้ของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

  • วันที่ 26 กันยายน 2549  ร่วมกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อ ลปรร.การวิจัย PAR ผลิตข้าวปลอดภัย ที่ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 

 

  • วันที่ 27 กันยายน 2549

     ภาคเช้า  ร่วมการประชุมเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยที่ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

     ภาคบ่าย  ร่วมเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลการผลิตส้มนอกฤดูที่ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 

          สรุปบทเรียน ในการทำงานในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้และข้อสรุปมากมาย  ประเด็นหนึ่งที่อยากจะสรุปไว้เพื่อการ ลปรร. ก็คือมองเห็นแนวทางการทำงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตรเราสามารถทำได้ ก็คือ

  • ไม่ยึดติดกับการทำงานเฉพาะกรอบของโครงการเท่านั้น (กิจกรรม/เวลา/ฯ) เพราะชุมชน/เกษตรกรนั้น ต้องเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอยู่ตลอดเวลา
  • ต้องลงทำงานกับชุมชน(พื้นที่)  อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เราสามารถร่วมกับชุมชน/เกษตรกร   คิดงาน/กิจกรรมขึ้นเองได้โดยไม่ต้องรอการสั่งการ
  • ในการลงไปเพื่อเรียนรู้กับเกษตรกรนั้น เราสามารถใช้KMเป็นเครื่องมือได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • เมื่อลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เราก็จะได้เรียนรู้และมองเห็นทิศทางที่จะพัฒนางานฯ ที่สอดคล้องและเหมาะสม
  • จะเห็นองค์ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเกษตรกรและเพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ที่เราสามารถนำบันทึกเพื่อการ ลปรร.ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  • ฯลฯ