คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ


คำสั่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด

ที่ ๑/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ ๗๙ (๑๑) และข้อ ๘๑ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้แต่ตั้งคณะกรรมการอื่น ๆดังต่อไปนี้

  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์ 

๑. นายอัครเดช  กลิ่นพิบูลย์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๒.  นายสุรเชษฐ์  หัสดี   กรรมการ

๓.  นางจุรีรัตน์ สุธีร์  กรรมการ

๔.  นายสมัย ฉิมมาลี  เลขานุการคณะกรรมการ

  ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด ข้อ ๘๑, ๘๒

ข้อ ๘๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา ของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ข้อ ๘๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(๑)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

(๒)  ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(๓)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

(๔)  เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

(๕)  ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(๖)  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(๗)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(๘)  ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

๑.  นายสุรเชษฐ์ หัสดี  ประธานคณะกรรมการเงินกู้

๒.  นายชาตรี มณีเติม   กรรมการ

๓.  นายสังคม ภิญโญ  กรรมการ

๔.  นางพิมพ์ชนก หาคำ  เลขานุการคณะกรรมการ

  ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด ข้อ ๘๓, ๘๔

ข้อ ๘๓. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา ของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม คราวถัดไป

ข้อ ๘๔. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้

(๑)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(๒)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๓)  ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

(๔)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

  ๓. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.  นางอัมพร ตุลสุข  ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

๒.  นายสุรเชษฐ์ เวียงบาล  กรรมการ

๓.  นายหนูสินธ์ เจริญศรี  กรรมการ

๔.  นายธวัชชัย เครือทอง  เลขานุการคณะกรรมการ

ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด ข้อ ๘๕, ๘๖

ข้อ ๘๕.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ ๘๖.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(๑)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์

(๒)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ

(๓)  ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๔)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

(๕)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

  (นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์)

  ประธานกรรมการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด


หมายเลขบันทึก: 521457เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2013 18:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2013 18:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี