ผู้เขียนมีปัญหากับการให้คะแนนนักเรียนประเภทคะแนนภาคปฏิบัติที่เก็บระหว่างภาคเรียน  เนื่องจากนักเรียนเรียนหลายวิชาและครูผู้สอนก็หลายท่าน  ทำให้งานที่นักเรียนต้องจัดทำนั้นมากมาย  งานที่ทำจึงไม่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้

วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะ  หมายถึง  ต้องปฏิบัติการพูด  การฟัง  การอ่านและการเขียน  นักเรียนจึงจะได้คะแนนเก็บดังกล่าว

และนอกจากนั้นครูผู้สอนต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้เขียนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในความรับผิดชอบของผู้เขียน  จะต้องมีคะแนนทั้งหมด  50 คะแนน  เป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน 30คะแนนและคะแนนภาคความรู้อีก  20 คะแนน

นักเรียนมีคะแนนเก็บจาก 30 คะแนนมากแล้ว  หากพลาดพลั้งจากการสอบภาคความรู้  ก็อาจจะได้คะแนนดีด้วย

นักเรียนจำนวนร้อยละ 50 เท่านั้นที่มีความสามารถในการทำคะแนนได้เต็ม 30 คะแนน  นอกจากนั้น  จะไม่สนใจคะแนนเก็บเลย

ผู้เขียนมีความต้องการให้นักเรียนได้คะแนนอย่างภาคภูมิใจ  จากความสามารถของตนเอง  แต่จะต้องใช้เวลามาก  แต่สัปดาห์หน้าจะสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แล้ว  จึงต้องหากลวิธี  ที่ทำให้นักเรียนได้คะแนนจากความสามารถ  มีความประทับใจในการเก็บคะแนน  ตลอดจนให้กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อนด้วย

ทำอย่างไรล่ะ    ผู้เขียนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตใจเมตตา  ชอบช่วยเหลือเพื่อน  ดังนั้นใช้คุณลักษณะนี้  ดึงออกมาใช้เป็นประโยชน์  และก็ได้ผลอย่างคุ้มค่า  และคาดไม่ถึง

กล่าวคือนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มแล้ว  มีสิทธิมาช่วยเพื่อนที่ยังได้คะแนนไม่ครบ  แต่จะต้องช่วยเพื่อนที่นิสัยดี  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัฯ  พูดง่ายๆ  คือเป้นคนดี

ผู้เขียนได้ใช้วิธีนี้มา 3 ห้องเรียนแล้ว  ได้ผลดี  นักเรียนมีคะแนนเต็มร้อยละ   90  และที่เหลือ  ผู้เขียนไม่มีเวลามากพอที่จะตามเก็บคะแนน  จึงบกพร่องไปบ้าง

กลยุทธ์นี้มีประโยชน์อย่างไร

  • นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อน
  • นักเรียนที่เรียนเก่งได้ทบทวนวิชาความรู้ของตนเองให้สมบูรณ์
  • นักเรียนทั้งห้องเรียนมีความสามัคคี  รักใคร่  กลมเกลียวกัน
  • ครูผู้สอนได้สอนให้นักเรียนทั้งมีความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และมีคุณธรรม

กลยุทธ์นี้ดีอย่างไร

  • ลดการมองดูก้อนเมฆ  และยกเมฆ
  • คะแนนเก็บที่ได้มีความสมบูรณ์  และมีความหมาย  พิสูจน์ได้
  • เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเล็ก  เพื่อดำเนินการไปสู่สังคมใหญ่

กลยุทธ์มีข้อจำกัดอย่างไร

  • นักเรียนที่เกียจคร้านก็จะรอให้เพื่อนไปช่วยเท่านั้น  ครูผู้สอนต้องควบคุมกระบวนการของกลยุทธ์ให้ได้
  • ไม่เยิ่นเย้อ  ควรมีระยะของเวลา  ให้จบได้เพียง 1 วัน

ข้อเสนอแนะ

  • ควรพูดโน้มน้าวให้นักเรียนทำดี  สอดแทรกคุณธรรม  และถามนักเรียนอยู่เสมอ  ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจเมตตา  มีความรัก  รู้จักการให้