ความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคผื่นแพ้ที่มืออันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ(Occupational hand eczema)

Yas YLTKz*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


Occupational hand eczema

           คือลักษณะการอักเสบที่เกิดที่มือ ซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับลักษณะทางคลินิกที่เกิดขึ้น โดยส่วนมากจะพบเป็นตุ่มน้ำจมอยู่ในหนังกำพร้าของผิวหนังบริเวณข้างนิ้วมือ- นิ้วเท้า-ฝ่าเท้า-ฝ่ามือ ผลจากการเกิดตุ่มจะทำให้เกิดอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน จนทำให้เกิดอาการแห้งขึ้น ผิวหนังลอก ผิวหนังหนาเป็นรอยแตกและรอยโรคมักเป็นๆหายๆ ถ้ารอยโรคลามมาที่หลังมือ ใกล้โคนเล็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงผิดรูป มีเล็บหนา สีของเล็บเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย

           ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมควบคู่กับการเกษตรกรรม ทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีในกระบวนการผลิต ส่วนด้านการเกษตรก็มีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังดังกล่าวอยู่ไม่มากก็น้อย โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน  หลังเลิกงาน  หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว

               เมื่อมีการอักเสบรุนแรงและ /หรือเรื้อรังก็จะมีผลกระทบต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ การเข้าสังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเช่นการนอนหลับ และกิจกรรมที่ต้องใช้มือ ซึ่งล้วนส่งผลก่อให้เกิดภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าตามมา

                ดังนั้นการเพิ่มระดับความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Occupational performance) ของเขาจึงต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนและทราบความต้องการที่จะกลับไปประกอบอาชีพในการสร้างกำลังใจหรือแรงจูงใจในการรักษาและการรักษาอาการที่มือไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาสามารถกลับไปทำงาน ทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติและรวดเร็ว

          ข้าพเจ้าขอใช้จึงใช้ MOHO Model และPEOP Model ในการเพิ่มระดับความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Occupational performance) ดังกล่าว

MOHO Model

Volition(เจตจำนง) 

            Personal causation(รู้เหตุแห่งตน) : การรู้ว่าตนเองมีอาการเช่นนี้มาจากสาเหตุอะไร ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอื่นๆได้

            Value(รู้คุณค่าแห่งตน) : ให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าหากอาการหายแล้ว ผู้ป่วยเองจะยังสามารถกลับไปประกอบอาชีพเช่นเดิมได้ และกลับไปทำกิจกรรมที่หลากหลายได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจที่จะรักษาแก่เขา

            Interest : การประกอบอาชีพในการหารายได้จุนเจือครอบครัว

Habituation(พฤตินิสัย)

            Role(บทบาท) : บทบาทในตอนนี้คือผู้ป่วย แต่บทบาทที่แท้จริงของเขาคือผู้ที่หารายได้เลี้ยงครอบครัว

            Habit(นิสัย) : การมีความรับผิดชอบต่อบทบาทที่แท้จริงของเขา

Performance 

            skill : ทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากต้องลาพักฟื้นในการรักษาอาการ ส่วนทักษะอื่นๆลดลงด้วยเนื่องจากมีอาการผื่นแพ้ที่มือดังกล่าว  เราจึงต้องรักษาอาการผื่นแพ้ที่มือให้หาย หรือฝึกทักษะวิธีอื่น แนะนำ หรือหาอุปกรณ์ช่วยให้เขามีทักษะการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตแทน


PEOP Model

            P(Person) คือ ผู้ป่วยมีอาการผื่นแพ้ที่มือเนื่องจากการประกอบอาชีพ อาการของโรคส่งผลให้เขาไม่สามารถประกอบอาชีพเช่นเดิมได้ นอนไม่หลับ และทำกิจวัตรอื่นไม่เต็มความสามารถทำให้มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลตามมา

           E(Environment) คือ สารเคมีที่ผู้ป่วยแพ้ สภาพแวดล้อมที่ทำงาน และครอบครัวของผู้ป่วย  ฉะนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวครอบครัวจึงต้องให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เขามีอาการของโรคที่ดีขึ้นเร็วขึ้นให้สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ และตัวผู้ป่วยเองก็ต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีที่แพ้ จนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี

          O(Occupation) :การทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยทำได้น้อยลงเพราะมีอาการผื่นแพ้ที่มือดังกล่าว  เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์บางสิ่งที่จะมีผลต่ออาการของผู้ป่วยให้เป็นมากขึ้น

          P(Performance) : ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตลดลง เนื่องจากการรบกวนจากอาการของโรคที่มีอยู่ ทำให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่มากจึงทำให้เขามีภาวะทางด้านจิตใจที่ไม่ดี ขาดกำลังใจในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามมาด้วยภาพจาก http://siamhealth.net/public_html/Health/Photo_teaching/hand_eczema.htm#.USf3mh17K_h

              http://www.dermis.net/dermisroot/en/13045/image.htm

อ้างอิง 

รศ.พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร.ผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ;1-1:[1]. Available from: http://academic.ra.mahidol.ac.th/pdffile/health/health040.pdf 23.02.2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดศึกษาความเห็น (0)