คู่มือกรณีตัวอย่างการพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า

กนกอร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาวะซึึมเศร้าเป็นภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มีความสุข

ทำให้ผู้ป่วยคิดฆ่าตัวตายได้ ...

เป้าหมาย ....... ของการดูแลผู้ป่วย
-  ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
เกณฑ์การประเมิน
-  ผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
-  ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
-  ผู้ป่วยบอกแผนในการดำเนินชีวิตได้
กิจกรรมการพยาบาล
1.   ประเมินความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองของผู้ป่วยจากคำพูด ท่าทาง การกระทำ ความคิด ความรู้สึก และสภาพการณ์แวดล้อมที่อาจเป็นสาเหตุกระตุ้น
2.   จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย
-   จัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีสิ่งรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
-   จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่ผู้ป่วยอาจใช้เป็นเครื่องมือ หรืออาวุธในการทำร้ายตนเอง เช่น ของมีคมทุกชนิด ของแตกหัก หรือของแข็งที่อาจใช้เป็นอาวุธ น้ำยาเคมี ยา เป็นต้น
3.   แสดงการยอมรับผู้ป่วย และไม่แยกผู้ป่วยออกไปอยู่คนเดียว และควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตราย
4.   ใช้เทคนิคการสนทนาที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกออกมา  และใส่ใจรับฟังเรื่องราวของผู้ป่วยด้วยท่าทีที่จริงใจ และเป็นมิตร
5.   สอบถามถึงวิธีการ และความคิดที่จะฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้น
6.   สนทนากับผู้ป่วยถึงข้อดี ข้อเสีย ที่ผู้ป่วยได้รับจากการฆ่าตัวตาย ใช้เทคนิคกระตุ้นในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้ป่วย
7.   ทำสัญญากับผู้ป่วย จะไม่ทำร้ายตนเองในระยะเวลาอันใกล้นี้ และขอให้บอกพยาบาลทุกครั้งที่มีความคิดจะทำร้ายตนเอง วิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยเห็นว่าพยาบาลมีความห่วงใยและเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ของเขาเป็นสิ่งที่มีค่า
8.   ช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นความหลังของการที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น พูดถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต
9.   กระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยลดพฤติกรรมซึมเศร้า หรือแยกตัว เช่น ให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือหรือดูภาพต่าง ๆ
10.   ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ถามไถ่ความต้องการอย่างใกล้ชิด และความต้องการของผู้ป่วย โดยไม่รบกวนเวลาของผู้ป่วย
11.   กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอื่น
12.   ให้ข้อมูลกับญาติเกี่ยวกับลักษณะ พฤติกรรม อาการ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้เข้าใจและให้ความร่มมือในการรักษา
13.   ดูแลให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ คือ ยา Amitriptyline (50 mg) 1 tab hs. และ Amitriptyline (10 mg) 1 tabbid pc. รักษาอาการซึมเศร้า สังเกตอาการข้างเคียง มีความดันต่ำขณะเปลี่ยนท่า มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ และยา Perphenazine (4 mg) 1 tab hs.สังเกตอาการข้างเคียง  เวียนศีรษะ หน้ามืด ความดันต่ำขณะเปลี่ยนท่า และ Diazepam (5 mg) 1 tab hs.สังเกตอาการข้างเคียง เช่น ง่วงซึม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คู่มือความเห็น (0)