บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. ผลงานเด่นรับรางวัลในระดับดีเยี่ยม และระดับดีเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเจริญก้าวหน้า สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติและประชาชน อย่างภาคภูมิ ต่อเนื่อง เป็นผลจาก บุคลากรทุกฝ่าย ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ อย่างทุ่มเทและตั้งใจสูงสุด


        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ สู่ 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ ศูนย์วิจัยฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับดีเยี่ยม ระดับดีเลิศ 10 รางวัล ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 10 คน และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน
        คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี เป็นผู้รับโล่รางวัล
        ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ2 รางวัล คือ รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัยสูงสุดรางวัลแรก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล ISI/ Scopus จำนวนอย่างน้อย 100 เรื่อง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกหนึ่งรางวัล
        รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเลิศ
        รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ
สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร  โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับดีเยี่ยม
        รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นเลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน
        อาจารย์วีระ ภาคอุทัย
สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม
        นางสาวกันยา พลแสน
บุคลากรสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีเยี่ยม
        นางอนุรักษ์ อุทธา
บุคลากรสังกัดสำนักคณบดี  รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม
        นอกจากคณะเกษตรศาสตร์และบุคลากรในคณะได้รับรางวัลแล้ว ยังมีหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในคณะได้รับรางวัลด้วย  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ซึ่งเป็นรางวัลที่ศูนย์วิจัยได้จากการทำงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ นักวิจัย ตลอดทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ
        สำหรับบุคลากรผู้ที่ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จำนวน 9 คน และสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์  1 คน ได้แก่
        รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้รับรางวัลAward of Excellent Paper หัวข้อเรื่อง Growth and Yield of Organic Rice as Affected by Rice Straw andOrganicFertilizerจาก International Society of Environmental and Rural Development
        รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ด้านสนับสนุนส่งเสริม กิจการสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ จาก สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 2nd ICERD หัวข้อเรื่อง Influences of Azolla Micropillaand Swine Manure on Growth and Yield of Rice KDML 105  จาก International Society of Environmental and Rural Development
        รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร  ได้รับรางวัล รางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชไม้ผล หัวข้อเรื่อง อัตราการคายน้ำในรอบวันและต่อวันของต้นส้มโอพันธุ์ทองดี จาก การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รับรางวัล Award of Excellent Paper หัวข้อเรื่องEcological Management in Salt-Affected Area of Northeast Thailand : Monitoring Soil Quality และรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 2nd ICERD หัวข้อเรื่องWaste and Wastewater Management in Piggery Farm by Using Azolla (Azolla Micropilla )หัวข้อเรื่อง Influences of Azolla Micropilla and Swine Manure on Growth and Yield of Rice KDML 105หัวข้อเรื่อง Management of Citric Acid (Using Cassava as a Raw Material) Industrial Waste by Using Epigeic Earthworm (Eudrillus Eugeniae)และหัวข้อเรื่อง Soil Biological and Chemical Properties related with Groundwater Table in the Improve Salt-Affected Area in Northeast Thailand จาก International Society of Environmental and Rural Development
        อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับรางวัล รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชไม้ผล หัวข้อเรื่อง อัตราการคายน้ำในรอบวันและต่อวันของต้นส้มโอพันธุ์ทองดี จาก การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
        นายมงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 2nd ICERD หัวข้อเรื่อง Waste and Wastewater Management in Piggery Farm by Using Azolla (Azolla Micropilla ) และหัวข้อเรื่อง Managementof Citric Acid (Using Cassava as a Raw Material) Industrial Waste by Using Epigeic Earthworm (Eudrillus Eugeniae) จาก International Society of Environmental and Rural Development
        นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาวัสดุปลูกและธาตุอาหารพืช หัวข้อเรื่อง ผลของธาตุอาหารเสริมต่อคุณภาพของผลส้มโอ และ รางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชไม้ผล หัวข้อเรื่อง อัตราการคายน้ำในรอบวันและต่อวันของต้นส้มโอพันธุ์ทองดี จาก การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
        ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รับรางวัล The Outstanding Oral Presentation in RGJ-Ph.D. Congress XII จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12
        โดย มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปีพ.ศ.2553-2554 จำนวน 2 คน คือ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์
       การที่บุคลากรทุกฝ่าย สร้างผลงานให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ทั้งคณะ บุคลากร และศูนย์วิจัย ในครั้งนี้ นับว่าเป็นรางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่มีความร่วมมือกันมาด้วยดีโดยตลอด อีกทั้งเป็นการประกาศถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

         ณรงค์ฤทธิ์ วังระหา/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา /วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี เป็นผู้รับโล่รางวัล


ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน และนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเลิศ


รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับดีเยี่ยม และ รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ด้านสนับสนุนส่งเสริม กิจการสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน


อาจารย์วีระ ภาคอุทัย รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม


นางสาวกันยา พลแสน รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีเยี่ยม


นางอนุรักษ์ อุทธา รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 


รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้รับรางวัลAward of Excellent Paper


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 2nd ICERD


นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาวัสดุปลูกและธาตุอาหารพืช  และ รางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชไม้ผล


ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รับรางวัล The Outstanding Oral Presentation in RGJ-Ph.D. Congress XII และรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ.2553-2554


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)