จากการที่เริ่มดำเนินการในช่วง "ก่อนเข้าชุมชน" โดยใช้หลักการเสนอตัวหรือปาวารณาตนเพื่อเข้าไปร่วมงานโดยให้ชุมชนหรือองค์กรเป็นผู้คัดเลือกนั้น

ในช่วงต้นนี้ก็มีสิ่งต่าง ๆ ที่พบและสังเคราะห์เบื้องต้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

Good News จากเชียงใหม่ : แนวคิดเริ่มเป็นไปได้

สกัด 1 : วิธีการเสนอตัว (ข้อผิดพลาด)

สกัด 2 : วิธีการเสนอตัว (ข้อผิดพลาด)

สกัด 3 : วิธีการเสนอตัว (ปัจจัยความสำเร็จ)


เทคนิคการเข้าสู่ชุมชน แบ่งได้ 3 ขั้นตอน คือ

  1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ชุมชน
  2. การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในชุมชน
  3. การออกจากชุมชน