กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ (การบันทึกความรู้ประจำเดือน มกราคม )

Natthida
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

ขอบเขตงานทางกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้


สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญเป็นส่วนใหญ่คือการเกษียณอายุ คือการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวให้มีการใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายและเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนหลักๆ เช่น

-การค้นหาความจริง เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจรูปแบบการทำกิจกรรมของตนเอง

-การประเมิน เป็นการประเมินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมโดยผู้สูงอายุ ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นๆมีคุณค่า ความหมายอย่างไรต่อผู้สูงอายุ และรูปแบบการทำกิจกรรมทั้งหมด

-การหาทางเลือกอื่นๆ เป็นการสำรวจกิจกรรมหลายๆรูปแบบที่อาจมาแทนกิจกรรมที่ต้องหยุดทำไป หรือเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีมากขึ้น

-การเลือกกิจกรรมและวางกลยุทธ์ในการปรับรูปแบบการำดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

-การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการใช้เวลา

อย่างมีจุดมุ่งหมายและเป็นการส่งเสริมสุขภาพตามที่ได้วางแผนไว้

2.ชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนมักจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชมรมต่างๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคม ในประเทศไทย กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุที่สังกัดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

นักกิจกรรมบำบัดจะมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันอันตรายในการทำกิจกรรม การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งบทบาทเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับสภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนั้น รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

3.ผู้สูงอายุพิการที่อยู่ในชุมชน

4.ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาบัน

5.การเตรียมตัวสู่วาระสุดท้ายแห่งชีวิต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกชุมชน ณ ชุมชนแหลมบัวความเห็น (0)