ถ้าอยากจะทราบว่า Office ใด มีระบบบริหารจัดการที่ดี  หรือยังไม่เข้าขั้น  มีวิธีการง่ายๆ  อย่างหนึ่งที่ดิฉันขอแนะนำแก่ท่าน  คือ  ให้ท่านสังเกตจากการจัดประชุม หรือสัมมนา ใดใดของ Office นั้นๆ  ยิ่งถ้าหากเป็นแบบที่ต้องรับรองแขกจากภายนอกด้วยแล้ว  ท่านจะสามารถตัดสินได้โดยง่ายว่าคุณภาพของทั้งการจัดการ และของทั้งบุคลากรใน Office นั้น ดีเพียงใด  

ในช่วงเดือนกรกฏาคม ตลอดเดือน เป็นช่วงประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแต่ละคณะต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย และจากต่างคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มาตรวจประเมินคณะของตน  การเตรียมการนับตั้งแต่วินาทีแรก  เช่น การติดต่อทาบทามกรรมการทั้งด้วยวาจา (สุภาพไหม?  พูดรู้เรื่องไหม? ) และด้วยหนังสือ (ถ้อยคำในจดหมายสละสลวย? ชัดเจน? )  การจัดเตรียมกำหนดการ (ครอบคลุม? ละเอียดสมบูรณ์?) การนัดหมาย (มีรายละเอียดรถรับส่ง ?  คนต้อนรับ?) การรับรอง การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียน  สื่อโสตฯ  โอ้ มากมาย...............จนกระทั่งแขก / ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน เดินทางกลับลับตาไป

เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่พิสูจน์ได้ง่ายๆ  โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารใดใด  และไม่ต้องซักถามผู้เกี่ยวข้องให้ยุ่งยาก และหากเป็นที่สังเกตได้ว่าปฏิบัติการอย่างชำนาญ  ก็อาจเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าปฏิบัติกันเป็นประจำ โดยปกติ อยู่แล้ว  ไฉนเลย ในเนื้องานต่างๆ ที่ปฏิบัติเป็นภารกิจหลัก จะด้อยคุณภาพ

แล้ว Office ของท่าน  เป็น Office ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด หรือเปล่าคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าลืมว่า ต้อง ใส่ใจในใจของคน ด้วย