Location and place : บ้านกรูโบ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 'แม่ฟ้าหลวง' บ้านกรูโบ ตามกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระเทพฯ โดยให้ กศน.จ.ตาก เป็นผู้ดำเนินการและสนับสนุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
Event : ร่วมเป็นทีมจับภาพครูเพื่อศิษย์ ครูสอนดี โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อปฏิรูปการศึกษา ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) โดยการจับภาพครูสอนดี และโรงเรียน ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL บนฐานคิดสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ศตวรรษที่ ๒๑
Date : ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถ่ายภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ
กล้องและเทคนิค : iPhone4