แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาประสิทธิภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน


มีคนขอเอกสารและถามเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาเยอะ  วันนี้แพรก็เลยเอาหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ฉบับเต็มมาให้ศึกษากันนะคะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่แพรคิดค้น พัฒนาขึ้นเองค่ะ ทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษา และนักเรียนแล้วค่ะ ได้ผลดี หลักสูตรอบรมนี้ ใช้เวลาการเรียนรู้ 6 วัน 5 คืน + ศึกษาดูงานอีก1 วัน เป็น 7 วันค่ะ  มีกิจกรรมดังนี้

วันที่1  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

08.00-08.30


 

 

ลงทะเบียนรายงานตัว
  /เข้าที่พัก


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ปฐมนิเทศ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

09.00-09.30


 

 

พิธีเปิดโครงการ


 

 

วิทยากร


 

 

09.30-12.00


 

 

บรรยายเรื่อง:การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย
  MQ


 

 

อ.ญาณภัทร


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหาร
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-14.30


 

 

บรรยายเรื่อง:การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์(Idealized Influence หรือ Charisma Leadership)


 

 

วิทยากร


 

 

14.30-16.30


 

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์(Idealized Influence หรือ Charisma Leadership)


 

 

วิทยากร


 

 

16.30-17.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

17.30-18.00


 

 

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)


 

 

วิทยากร


 

 

18.00-19.15


 

 

กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

19.15-19.30


 

 

ดื่มน้ำ/พักผ่อนอริยาบถ


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

19.30-21.45


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง:เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามรอยพระยุคลบาท


 

 

อ.ญาณภัทร


 

 

21.45-22.00


 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

 

อ.ญาณภัทร/อ.แพรภัทร


 

 

22.00


 

 

สรุปกิจกรรม
  /กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ


 

 

ดูแลตัวเอง


  

วันที่2  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

05.00-05.30


 

 

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว


 

 

ดูแลตัวเอง


 

 

05.30-06.30


 

 

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”


 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

06.30-07.00


 

 

โยคะสมาธิ
  เมตตาภาวนาจิต


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

07.00-08.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /ทำกิจส่วนตัว


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ธรรมนันทนาการ


 

 

พระวิทยากร


 

 

09.00-10.00


 

 

บรรยายเรื่อง:การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation :
  IM)


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

10.00-12.00


 

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation :
  IM)


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-14.30


 

 

บรรยายเรื่อง:การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation :
  IS)


 

 

อ.ญาณภัทร


 

 

14.30-16.30


 

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation :
  IS)


 

 

วิทยากร


 

 

16.30-17.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

17.30-18.00


 

 

กิจกรรมกระจกส่องใจ
  (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)


 

 

วิทยากร


 

 

18.00-19.15


 

 

กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

19.15-19.30


 

 

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

19.30-21.30


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง: ครองตนครองคน ครองงานเพิ่มความสำเร็จในชีวิต


 

 

วิทยากร


 

 

21.30-22.00


 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

 

อ.ญาณภัทร/อ.แพรภัทร


 

 

22.00


 

 

สรุปกิจกรรม
  /กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ


 

 

ดูแลตัวเอง


  

วันที่ 3  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
  

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

05.00-05.30


 

 

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว


 

 

ดูแลตัวเอง


 

 

05.30-06.30


 

 

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”


 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า
  /ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

06.30-07.00


 

 

โยคะสมาธิ
  เมตตาภาวนาจิต


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

07.00-08.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ธรรมนันทนาการ


 

 

พระวิทยากร


 

 

09.00-10.00


 

 

บรรยายเรื่อง:การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized
  Consideration : IC)


 

 

วิทยากร


 

 

10.00-12.00


 

 

กิจกรรมการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized
  Consideration : IC)


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-14.30


 

 

บรรยายเรื่อง:คนสำราญงานสำเร็จ (เก่ง ดี มีความสุข)


 

 

วิทยากร


 

 

14.30-16.30


 

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะคนสำราญงานสำเร็จ (เก่ง ดี มีความสุข)


 

 

วิทยากร


 

 

16.30-17.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

17.30-18.00


 

 

กิจกรรมกระจกส่องใจ
  (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)


 

 

วิทยากร


 

 

18.00-19.15


 

 

กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

19.15-19.30


 

 

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

19.30-21.30


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง:
  Mindset for SUCCESS


 

 

วิทยากร


 

 

21.30-22.00


 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

 

อ.ญาณภัทร/อ.แพรภัทร


 

 

22.00


 

 

สรุปกิจกรรม
  /กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ


 

 

ดูแลตัวเอง


  

วันที่4  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

05.00-05.30


 

 

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว


 

 

ดูแลตัวเอง


 

 

05.30-06.30


 

 

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”


 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

06.30-07.00


 

 

โยคะสมาธิ
  เมตตาภาวนาจิต


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

07.00-08.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /ทำกิจส่วนตัว


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ธรรมนันทนาการ


 

 

พระวิทยากร


 

 

09.00-10.00


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง
  “การพัฒนาศักยภาพ


 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำอาเซียน”


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

10.00-12.00


 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำอาเซียน(A 4 +3C )


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-16.30


 

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้นำอาเซียน(A 4 +3C )


 

 

อ.ญาณภัทรและคณะ


 

 

16.30-17.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

17.30-18.00


 

 

กิจกรรมกระจกส่องใจ
  (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)


 

 

วิทยากร


 

 

18.00-19.15


 

 

กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

19.15-19.30


 

 

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

19.30-21.30


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง: คิดบวก คิดดี ชีวีสุข


 

 

วิทยากร


 

 

21.30-22.00


 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

 

อ.ญาณภัทร/อ.แพรภัทร


 

 

22.00


 

 

สรุปกิจกรรม
  /กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ


 

 

ดูแลตัวเอง


  

วันที่5  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

05.00-05.30


 

 

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว


 

 

ดูแลตัวเอง


 

 

05.30-06.30


 

 

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”


 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

06.30-07.00


 

 

โยคะสมาธิ
  เมตตาภาวนาจิต


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

07.00-08.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /ทำกิจส่วนตัว


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ธรรมนันทนาการ


 

 

พระวิทยากร


 

 

09.00-12.00


 

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  4 ฐาน (I 4)


 

 

อ.แพรภัทรและคณะ


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-16.30


 

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  4 ฐาน (I 4)


 

 

อ.ญาณภัทรและคณะ


 

 

16.30-17.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

17.30-18.00


 

 

กิจกรรมกระจกส่องใจ
  (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)


 

 

วิทยากร


 

 

18.00-19.15


 

 

กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

19.15-19.30


 

 

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

19.30-21.30


 

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง: พัฒนา 7 นิสัยสู่การเป็นผู้นำที่ดี


 

 

วิทยากร


 

 

21.30-22.00


 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

 

อ.ญาณภัทร/อ.แพรภัทร


 

 

22.00


 

 

สรุปกิจกรรม
  /กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ


 

 

ดูแลตัวเอง


  

วันที่6  
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 

 

เวลา


 

 

กิจกรรม


 

 

ผู้รับผิดชอบ


 

 

05.00-05.30


 

 

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว


 

 

ดูแลตัวเอง


 

 

05.30-06.30


 

 

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”


 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน


 

 

พระวิทยากร


 

 

06.30-07.00


 

 

โยคะสมาธิ
  เมตตาภาวนาจิต


 

 

อ.แพรภัทร


 

 

07.00-08.30


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /ทำกิจส่วนตัว


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

08.30-09.00


 

 

ธรรมนันทนาการ


 

 

พระวิทยากร


 

 

09.00-12.00


 

 

บรรยายเรื่อง: สุดยอดผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง


 

 

พระวิทยากร


 

 

12.00-13.00


 

 

รับประทานอาหารอย่างมีสติ
  /พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

เจ้าหน้าที่


 

 

13.00-15.00


 

 

กิจกรรมจิตอาสา:สร้างสรรค์ สังคม แห่งความสุข


 

 

วิทยากร


 

 

15.00-16.30


 

 

พิธีปิดโครงการ


 

- กิจกรรมแสดงความรู้สึก


 

- กิจกรรมมอบรางวัลผู้นำดีเด่น,ผู้นำในดวงใจ, ผู้นำ 4I


 

- พิธีขอขมา


 

- ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี


 

 

พระวิทยากร วิทยากร


 

และเจ้าหน้าที่


 

 

16.30


 

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 

 

คณะทำงาน


   

หมายเหตุ 

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย 

3.อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.พระวิทยากร 

หมายเลขบันทึก: 515648เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2013 12:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มกราคม 2013 12:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เกิดอะไรขึ้นกับช่องบรรทัดในบันทึกนี้นะคะ ห่างกันมากมายเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง