กรอบการประเมิน 

กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมที1  การเขียนบทความวิชาการ  

 •     ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •     แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่4
 •     วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม
 •     การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49

   

กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมที2  การศึกษาดูงานสถานศึกษา  

 •    ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •     แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่5
 •    วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม
 •    การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49

กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมที3 การเขียนบันทึกบนบลอก  

 •    ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •    แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่6
 •    วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม
 •    การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49 

แบบประเมินจะ upload ให้ต่อไป