การประเมินผลงานของชุดวิชาจากนักศึกษา - ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมที่ 1-2-3

กรอบการประเมิน 

ผลงานกิจกรรมที1 บทความวิชาการ  

 •     ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •     แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่1
 •     วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาติดต่อขอผลงานกลุ่มไปประเมิน
 •     การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49

   

ผลงานกิจกรรมที2 รายงานการศึกษาดูงานสถานศึกษา  

 •    ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •     แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่2
 •    วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาติดต่อขอผลงานกลุ่มไปประเมิน
 •    การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49

ผลงานกิจกรรมที3 การเขียนบันทึกบนบลอก  

 •    ลักษณะการประเมิน  เป็นรายบุคคล
 •    แบบประเมิน  .ใช้แบบประเมินที่3
 •    วิธีการประเมิน ให้นักศึกษาติดต่อขอผลงานเพื่อนแต่ละคน  ไปประเมิน
 •    การส่งผล ให้นักศึกษาส่งผลบนบลอก ภายใน 30กย49 

แบบประเมินจะ upload ให้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)