กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯคือมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดในโลกนี้ เพื่อใช้จริงในวิถีวิตและจะสามาระดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและดูจะเป็นธรรมต่อปริมาณงาน คุรภาพของงานหรือชิ้นงาน

เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญ ประโยชน์และจริงจังกับการเรียนการสอนการฝึกทักษะการงานอาชีพฯทุกๆสาขา