วันนี้ผมมีโอกาสได้ใช้ ชุดกระเหรี่ยง ที่สาวน้อยกระเหรี่ยงชุมชนกลางป่าลึกของอำเภอปางมะผ้า หยิบยื่นให้ด้วยไมตรีจิต คราเมื่อผมไปเยี่ยมชาวบ้าน เก็บข้อมูลวิจัย

วันนี้ที่โบสถ์คริสตจักรแม่ปิง มีคนมากมาย สวมเสื้อผ้าชุดกระเหรี่ยง งามตา ส่วนผู้ชายก็จะมีโทนสีแดงสีเดียว เสื้อของผมสีแดงเลือดหมู ครับใส่แล้ว ผมก็รู้สึกเขินๆ เดินเหินไม่ค่อยมั่นใจนัก 

บรรยากาศในโบสถ์คริสต์ มีผู้คนมากมาย แต่ละคนล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใส  เปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า เป็นบทเพลงแล้วบทเพลงเล่า

ตื่นเต้นกับสาวกระเหรี่ยงสดใส เธอสวยตามธรรมชาติ ชุดกระเหรี่ยงสีขาว เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ แห่งวัย...

ขึ้นชื่อว่าดอกไม้ ขึ้นที่ไหนก็สวย  ผู้หญิง เปรียบเสมือน "ดอกไม้สวย"

 

ว่าจะเขียนเรื่องชุมชนพึ่งตนเอง เผลอเป็นบันทึกชมหญิงสาวไป...ส่วนประกอบครับ อยากให้เห็นภาพด้วยกัน 

ผู้นำในโบสถ์ ในวันอาทิตย์แกนนำหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มาพูดคุยในนามของ "พระเจ้า" ถือโอกาสอันสำคัญ พูดถึงกระบวนการพัฒนาชุมชน ปัญหา ความต้องการ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน ๑ สัปดาห์ มานั่งคุย ปรึกษา หารือกัน

 

ภายใต้ความศรัทธาในพระเจ้า การพัฒนาก็ก่อเกิด "สุนทรียะสนทนา"จึงก่อเกิดด้วยประการทั้งปวง

การเห็นพ้องตามกัน ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้น ด้วยพระเจ้าทรงอยู่ข้างคนดี หยิบยื่นให้แก่คนที่รักตนเอง รักผู้อื่น บรรยากาศการประชุมจึงราบรื่น น่าสนใจ

"ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้น มองเห็นความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง"

"Honoring and respecting the elders  long in experience,giving weight to their words."

เปรียบเทียบกับทางพุทธศานา กิจกรรมนี้ เปรียบได้ถึง "อปริหานิยธรรม"  ข้อหนึ่งที่ว่าถึง "การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือ กิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) โดยเสมอ"

"Meeting often and regularly ; regulaly conferring on community affairs  and project(Which are to be shouldersd by each person according tohis level)."

"การพร้อมเพรียงกันประชุม" พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจทั้งหลายที่พึงทำร่วมกัน 

"Meeting together,dispersing together and doing together what needs to be done together"

สิ่งที่ผมเห็นและเรียนรู้ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งที่บ้านแม่ปิง กระเหรี่ยง ก็คงเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกๆ...ก่อนที่จะพัฒนาส่วนอื่นๆ และ "ความดีของปัจเจก"  ตามที่ผมได้เขียนบันทึกมาก่อนหน้านี้แล้ว 

สรุปบันทึก ๒  บันทึกที่เขียนเกี่ยวกับ "ชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่ปิง" ว่าส่วนประกอบ "ชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง" มีอะไรบ้าง?

 ๑. ความดีของปัจเจก สู่ความดีของสาธารณะ The Harmonious Participant of the Group

๒. นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ

๓. อปิรหานิยธรรม ๗ ประการ (นำมาเขียน ๓ ประการ คือ "หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ และ ความพร้อมเพรียงกันประชุม,การรับฟังผู้อาวุโส ถือว่าเป็นสุนทรียสนทนาที่ให้เกียรติกัน)

 


                                      จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

                          ถอดบทเรียนยามบ่าย : วันแดดร้อน

                                       ๑๗ ก.ย. ๔๙

                     บ้านแม่ปิงกระเหรี่ยง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน