จากการที่ได้ชมวีดีโอ ทำให้ทราบว่า นักเรียนจะใช้เวลาเล่นเกม 3 ชั่วโมง เล่นคอมพิวเตอร์ 5 ชั่วโมงครึ่ง ดูทีวี 16 ชั่วโมงครึ่ง อ่านหนังสือ 2 ชั่วโมง และฟัง I pod 5 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาดูทีวีมากที่สุด รองลงมาเล่นคอมพิวเตอร์ ฟังI pod เล่นเกม และใช้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยที่สุด

ทราบถึงความต้องการ แนวการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคต เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เน็ต การใช้ e-mail ในการส่งงาน ฯลฯ ดังนั้นการจัดการศึกษาในอนาคตหรือในศตวรรษที่ 21 จะต้องตอบสนองกับปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นกับเทคโนโลยีมากกว่าอ่านหนังสือ