สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพประชุมแลกเปลี่ยน   
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเหนือ  ๑๗  จังหวัด กับ

สพป.พิจิตร เขต ๑  และอุทัยธานี


                                         


 

               ยชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ พบปะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

ฯ เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ช่วงบ่าย  เพื่อวางแผนเตรียมการพัฒนา            

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอผลงานไม่ผ่านการประเมินเพื่อ          

เลื่อน/มีวิทยฐานะ

 

             นายไชยยัณต์  ไชยถาวร  รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต ๑  ได้รับมอบหมายให้

เป็นประธานในการเปิดการประชุม  เนื่องจากผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ มีภารกิจสำคัญ

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒                    


                   

     นายอำพล  แก้วมหานิล  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๑ รับเป็น

เจ้าภาพพร้อมกับผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเชียงใหม่ทุกเขต  นายโชคชัย  รัตนศักดา  
ผอ.กลุ่มบริหารงาน บุคคล สพป.พิจิตร เขต ๑ ผู้ก่อการดีครั้งนี้  ดร.สมศักดิ์ ฯ ผอ.กลุ่ม

บริหารงานบุคคลสพป. นครสวรรค์ เขต ๑ รับเป็นศูนย์พัฒนา ทั้งเชี่ยวชาญ และชำนาญ

การพิเศษ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

                                 

  

           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการคัดเลือกศูนย์พัฒนา ฯ และการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระบบบริหาร

งานบุคคล HRMS


                                   

 

          ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และสพป.น่าน เขต ๒

ร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการ และวิธีการในการดำเนินการพัฒนา


                                                              

 

              ผอ.กลุ่มบริหารงานบคคล น่าน เขต ๑  เชียงใหม่เขต ๕ และรักษาการ

แม่ฮ่องสอน เขต ๒   สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ และ ๒ ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

                                

          

 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ๓๔  ,๓๕  สพป.ลำพูนเขต ๑ เชียงใหม่เขต ๒ ,

สพม.๓๖  - ๔๒  ตัวแทนสพป.เชียงราย เขต ๑ สพป.เชียงราย เขต ๒ , เขต ๓ ,แพร่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑    สพป.อุตรดิตถ์  และสุโขทัย ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้


                                 

 

           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต ๑  นำเสนอการจัดตั้งเครือข่าย

กลุ่มบริหารงานบุคคลภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงาน 

 

                               
                       

 

                       การพบปะแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ทำให้เกิดองค์ความรู้
ในเรื่องการเตรียมการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่ไม่ผ่านการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ  ดังนี้

                    ๑.ให้มีศูนย์พัฒนา  ๒  ศูนย์ คือ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑  และ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑โดยให้ผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนา แจ้งความจำนงค์ในการเข้ารับการพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

                      ๒.ให้สพป./สพม. แจ้งรายชื่อของผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนา ไป ให้ศูนย์พัฒนาแต่ ละศูนย์ภายในเวลาที่กำหนด

                     ๓.กระบวนการพัฒนา หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักพัฒนา ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากำหนด

                   ๔.วิทยากรบรรยาย และวิทยากรพี่เลี้ยง ให้คณะกรรมการประจำ ศูนย์การพัฒนา ฯ เป็นผู้คัดเลือก

                    ๕.ให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานตัวแทนแต่ละจังหวัด จำนวน  ๑๙ คน  โดยกำหนดให้ประชุม ก่อนดำเนินการพัฒนา   

                    ๖.ให้เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาครู และบุคลากร ฯเพื่อมี/เลื่อยนวิทยฐานะ โดยนำเข้าแผนปฏิบัติของเขตพื้นที่ หากเขตใดดำเนินการแล้วให้เสนออนุมัติกิจกรรมพัฒนาครู ฯที่ผลงานไม่ผ่านการประเมิน เข้าไปด้วย

 

                                                         ฯลฯ

                 ทั้งนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ จะมีหนังสือแจ้งรายงานผล

การประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ให้ สพฐ. ผอ. /สพม.ภาคเหนือทุกเขต

ได้รับทราบภารกิจนี้ ด้วย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ที่ขอความร่วม

มือให้สพท.ทุกเขต ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้  

         

             เป็นการประชุมเตรียมการพัฒนา ฯ (  BAR) ที่ได้ผลใน

ระดับหนึ่่ง และเป็นการแสดงออกถึงพลังในการพัฒนางานของ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ กับ สพป.พิจิตร เขต
๑  และอุทัยธานี

                           

                               ****************************