ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555

ธนารักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

11  พฤศจิกายน  2555  08.30 - 11.00 น.

      กศน.อำเภอบางบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555


       รวมทั้งได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบ NT และ N-NET ที่มีผลคะแนนสูงเกิน 50% สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลคะแนนสูงเกิน 75% สำหรับระดับประถมศึกษา โดย นางสมควร วงษ์แก้ว ผอ.กศน.อำเภอบางบาล

        และจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน โครงการสร้างหลักสูตร การวัดผลประเมินการเรียน และการทำกิจกรรม กพช.


         พร้อมทั้งจัดการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และ อสม.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลกบเจา และตำบลไทรน้อย นอกจากนี้ครูและนักศึกษาแต่ละ กศน.ตำบลได้พบปะพูดคุยกันในการกำหนดวันเวลาการพบกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอบางบาลความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ Ico48 ครับ