บันทึกที่44 รายงานการวิจัยเบื้องต้น (ตอนที่1)


โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการชั้นเรียน

โครงการที่9 กระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน


1.ชื่อเรื่อง

     การออกแบบกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ.สมุทรสงคราม

      Design of Classroom Research Management Process of OBE School, Samutsongkram Province

2.ชื่อผู้วิจัย

   ดร.กฤษดา กรุดทอง อจ.สำราญ ปิ่นทอง และนส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์

Dr. Kridsada Krudthong, Mr. Samrarn Pinthong and Mrs.Foythong Sakornwannasak.

3.วัตถุประสงค์  

  ก.เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข.เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการที่ออกแบบใหม่

4.วิธีดำเนินการพัฒนา/ออกแบบกระบวนการ

  ก.ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการงานวิจัยและกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน และจัดทำแบบสำรวจ   

  ข.สำรวจวิธีปฏิบัติงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 110 คน ด้วยแบบสำรวจ คำนวนหาค่าร้อยละและจำแนกวิธีปฏิบัติตามระดับมากและน้อย   

  ค.ยกร่างกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน ให้ประกอบด้วย (1) QBP : Quality Business Process (2) QWP :  Quality Work Process (3) QF : Quality Form   

  ง.ยกร่างคู่มือกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนให้ประกอบด้วย (1)ส่วนนำ (2)กระบวนการจัดการงานวิจัย (3)ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ (4)แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (5)แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

  จ.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มนักวิชาการด้านครุศาสตร์  6 คนและด้านกระบวนการ 3 คนเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน  

  ฉ.ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือตามข้อเสนอแนะจากการประชุม   

  ช.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อวิพากษ์ความเหมาะสมของกระบวนการและคู่มือจากครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 1 ครั้ง ในระหว่างเดือนเมษายน 2555  

  ซ.ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการและคู่มือจากครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม    10 แห่ง จำนวน 75 คน ด้วยแบบสำรวจ คำนวนหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนและจำแนกระดับความเหมาะสมเป็นแบบ rating scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด     

  ญ.ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือตามผลการสำรวจและผลการประชุมปฏิบัติการ

5.วิธีตรวจสอบกระบวนการ   

  ก.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงกระบวนการและคู่มือแก่ครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2555  

  ข.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการและคู่มือจากครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555  

  ค.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการและคู่มือของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555   

  ง.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555

จ.ประเมินประสิทธิภาพของของกระบวนการและคู่มือจากครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 27 คน ด้วยแบบประเมิน คำนวนหาค่าระดับประสิทธิภาพด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนและจำแนกระดับประสิทธิภาพออกเป็น 5 ระดับคือ สูงสุด สูง ปานกลาง น้อย ต่ำ ต่ำที่สุด

  ฉ.จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามกระบวนการและคู่มือและตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แห่ง จำนวน 75 คน จำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2555

  ช.จัดทำกระบวนการและคู่มือตามผลการประเมินประสิทธิภาพ

6.ผังกระบวนการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อเอกสาร คู่มือครู : กระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่1 ส่วนนำ

ตอนที่2 กระบวนการ

ตอนที่3 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ตอนที่4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่5 แบบฟอร์มการเขียนรายงานกระบวนการตอนที่6  ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


  
 

 


 


คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 508215เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2012 23:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง