วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ(Word Stress)

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 อย่างหนึ่งของปัญหาหลายๆอย่าง ด้วยนักเรียนไม่ใส่ใจ  ไม่ตั้งใจในการออกเสียงให้ถูกต้อง  อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษยังมีน้อย จึงมองไม่เห็นความสำคัญในการออกเสียงด้วยการลงเสียงเน้นหนักให้ถูกต้อง

*****

ดังนั้น  ครูอ้อยจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ อย่างเร่งด่วนจึงคิดและทำวิจัยในชั้นเรียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การลงเสียงเน้นหนักในคำ

*****

การสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนที่จะเกิดขึ้น ที่ สินสยาม ระยอง ในวันจันทร์และอังคารที่จะถึงนี้  ครูอ้อยได้เตรียมตัวแล้ว ด้วยความเครียดพอสมควร  ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน คือ  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

*****

ความสำคัญของปัญหา  นอกจากนักเรียนจะไม่ใส่ใจ  ไม่เห็นความสำคัญของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษแล้ว  วิจัยเรื่องนี้  จะต้องให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  ครูอ้อยต้องศึกษาสภาพปัญหาการออกเสียงที่นักเรียนผิดพลาดบ่อยๆ  โดยสำรวจคำต่างๆ ดังนั้นครูอ้อยต้องมีเครื่องมือ  สำรวจนักเรียนที่มีความผิดพลาดในการอ่านออกเสียงลงเสียงเน้นหนักในคำ

*****

นอกจากนี้  ต้องให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการออกเสียงเน้นหนักผิดพลาด  ดังนั้น  ครูอ้อยก็ต้องทำแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องไม่ผิดพลาด  ซึ่งกำลังดำเนินการเครื่องมือนี้  ประกอบด้วยแบบฝึก  ประมาณ 10 ชุด

*****

วัตถุประสงค์ ก็น่าจะเป็น  การศึกษาปัญหาการออกเสียงลงเสียงเน้นหนักในคำที่ผิดพลาด  พัฒนาแบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  และศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง

*****

ครูอ้อยศึกษาหลักเกณฑ์การลงเสียงเน้นหนักในคำ (Word Stress)แล้ว ได้แงออกเป็น 10 ข้อ

*****

ขอบเขตของการวิจัย  ได้แก่ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 254 คน  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงลงเสียงเน้นหนัก   ตัวแปรตาม ได้แก่  ทักษะการออกเสียงลงเสียงเน้นหนักภาษาอังกฤษ

*****

ส่วนรายละเอียดที่ครูอ้อยต้องศึกษา  มีหลายข้อ  ดังนี้  ความสำคัญของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ปัญหาและสาเหตุของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ   ผลกระทบจากปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ความจำเป็นในการรักษามาตรฐานของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  การแก้ปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

*****

สำหรับเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสำรวจการอ่านออกเสียงเน้นหนักเพื่อตรวจหาความผิดพลาด  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  

*****

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  สำรวจการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษรายบุคคล  สอบวัดความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ    

*****

ใช้โปรแกรม SPSS for Window หาค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

*****

ส่วนการพัฒนาแบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  กำลังดำเนินอยู่  ประกอบด้วยแบบฝึก 10 ชุดตามหลักเกณฑ์การออกเสียงเน้นหนักในคำ  เมื่อเสร็จแล้วต้องหาคุณภาพของแบบฝึกด้วย ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (IOC) และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) 

*****

การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลอง  เป็นกลุ่มใหญ่  รายบุคคล และกลุ่มย่อย   ปรับปรุงเครื่องมือ  และนำไปใช้ฝึกกับประชากร  เป็นอันดับต่อไป

*****

สำหรับเช้านี้  คงจะเขียนโครงร่างไว้เพียงเท่านี้  เรียนเชิญท่านผู้รู้ แนะนำ ชี้แนะ  เพื่อพัฒนา ด้วยนะคะ  จักเป็นพระคุณยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (8)

กำลังดำเนินการ พิมพ์โครงร่างวิจัย  เพื่อนำเสนอ ในวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้

เขียนเมื่อ 

คุณครูอ้อย ส่งคนแรกเลยไหมอ่ะครับ

ขยันจังนะครับ

ขอบใจนะลูก Blank ลูกสายลม  ที่ให้ดอกไม้กำลังใจ และทักทาย ในยามเครียดๆๆ หายเป็นปลิดทิ้งเลย ขอบใจ จริงๆ

ขอบคุณ คุณหมอเปิ้ล มากๆค่ะ  Blank ...Dr. Ple

วันนี้ วันครอบครัว  ได้ไปทำงานไหมคะ  มีความสุขมากๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ดีครับอาจารย์..สมัยก่อนครูหลายๆท่านยังสอนไม่ถูกต้องเช่น ตัวแซด..ในห้องเรียนที่อเมริกาเขาออกเสียง ซีซ์..ไม่ใช่เสียงซี - ทะเล  มิฉนั้นปัญหาจะตามมามากมายหลังเออีซี..ที่ผมประสบมาสามารถทำได้คือถ้าออกเสียงไม่ถูก..จะต้องแม่นตัวสะกด. ถ้าสะกดถูกต้องเขาจะบอกเราเองว่า..ไอ้สี.. - I see.

* มาฟังพร้อมๆกันเลยไหมครับ ?

 

ดีมากเลย  ที่ท่านเข้ามาเสริมแนวคิดให้ครูอ้อย  เครื่องมือฝึกต้องมี วีดิโอด้วยค่ะ  ขอบคุณจริงๆค่ะ

ขอบคุณ ทุกๆๆท่านมากๆๆค่ะ Blank ...Dr. Ple , Blank ครูจ๊ะเอ๋, และ 4 คนอื่น.

กำลังพิมพ์ โครงร่าง  เพื่อการนำเสนอ  แต่จะพยายาม ชักจูง ชวนเชิญให้ น้องๆเพื่อนๆ พี่ๆ ได้พูดสัมมนาวิจัยกันมากๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูดีที่ตั้งใจ..ครูเพื่อศิษย์ ชื่นชมค่ะ