ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 อย่างหนึ่งของปัญหาหลายๆอย่าง ด้วยนักเรียนไม่ใส่ใจ  ไม่ตั้งใจในการออกเสียงให้ถูกต้อง  อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษยังมีน้อย จึงมองไม่เห็นความสำคัญในการออกเสียงด้วยการลงเสียงเน้นหนักให้ถูกต้อง

*****

ดังนั้น  ครูอ้อยจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ อย่างเร่งด่วนจึงคิดและทำวิจัยในชั้นเรียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การลงเสียงเน้นหนักในคำ

*****

การสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนที่จะเกิดขึ้น ที่ สินสยาม ระยอง ในวันจันทร์และอังคารที่จะถึงนี้  ครูอ้อยได้เตรียมตัวแล้ว ด้วยความเครียดพอสมควร  ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน คือ  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

*****

ความสำคัญของปัญหา  นอกจากนักเรียนจะไม่ใส่ใจ  ไม่เห็นความสำคัญของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษแล้ว  วิจัยเรื่องนี้  จะต้องให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  ครูอ้อยต้องศึกษาสภาพปัญหาการออกเสียงที่นักเรียนผิดพลาดบ่อยๆ  โดยสำรวจคำต่างๆ ดังนั้นครูอ้อยต้องมีเครื่องมือ  สำรวจนักเรียนที่มีความผิดพลาดในการอ่านออกเสียงลงเสียงเน้นหนักในคำ

*****

นอกจากนี้  ต้องให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการออกเสียงเน้นหนักผิดพลาด  ดังนั้น  ครูอ้อยก็ต้องทำแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องไม่ผิดพลาด  ซึ่งกำลังดำเนินการเครื่องมือนี้  ประกอบด้วยแบบฝึก  ประมาณ 10 ชุด

*****

วัตถุประสงค์ ก็น่าจะเป็น  การศึกษาปัญหาการออกเสียงลงเสียงเน้นหนักในคำที่ผิดพลาด  พัฒนาแบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  และศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง

*****

ครูอ้อยศึกษาหลักเกณฑ์การลงเสียงเน้นหนักในคำ (Word Stress)แล้ว ได้แงออกเป็น 10 ข้อ

*****

ขอบเขตของการวิจัย  ได้แก่ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 254 คน  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงลงเสียงเน้นหนัก   ตัวแปรตาม ได้แก่  ทักษะการออกเสียงลงเสียงเน้นหนักภาษาอังกฤษ

*****

ส่วนรายละเอียดที่ครูอ้อยต้องศึกษา  มีหลายข้อ  ดังนี้  ความสำคัญของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ปัญหาและสาเหตุของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ   ผลกระทบจากปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  ความจำเป็นในการรักษามาตรฐานของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  การแก้ปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาของการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

*****

สำหรับเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสำรวจการอ่านออกเสียงเน้นหนักเพื่อตรวจหาความผิดพลาด  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  

*****

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  สำรวจการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษรายบุคคล  สอบวัดความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ    

*****

ใช้โปรแกรม SPSS for Window หาค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

*****

ส่วนการพัฒนาแบบฝึกทักษะการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษ  กำลังดำเนินอยู่  ประกอบด้วยแบบฝึก 10 ชุดตามหลักเกณฑ์การออกเสียงเน้นหนักในคำ  เมื่อเสร็จแล้วต้องหาคุณภาพของแบบฝึกด้วย ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (IOC) และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) 

*****

การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลอง  เป็นกลุ่มใหญ่  รายบุคคล และกลุ่มย่อย   ปรับปรุงเครื่องมือ  และนำไปใช้ฝึกกับประชากร  เป็นอันดับต่อไป

*****

สำหรับเช้านี้  คงจะเขียนโครงร่างไว้เพียงเท่านี้  เรียนเชิญท่านผู้รู้ แนะนำ ชี้แนะ  เพื่อพัฒนา ด้วยนะคะ  จักเป็นพระคุณยิ่ง