แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


ญาณภัทร ยอดแก้ว และ แพรภัทร ยอดแก้ว. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม.ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

คำชี้แจง          โปรดทำเครื่องหมาย   /ลงใน  (   )  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

 

ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมานี้  ท่านได้รับชม / ฟัง / อ่าน ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากสื่อต่างๆ เหล่านี้  มากน้อยเพียงใด

 

ประเภทสื่อ

ทุกสัปดาห์

3 ครั้ง ต่อเดือน

2 ครั้ง ต่อเดือน

1 ครั้ง ต่อเดือน

1 ครั้ง ต่อ

2 - 3 เดือน

1.  โทรทัศน์

 

 

 

 

 

2.  วิทยุ

 

 

 

 

 

3.  หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

 

4.  นิตยสาร/วารสาร

 

 

 

 

 

5.  โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

6.  เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

7.  การพบปะพูดคุย

 

 

 

 

 

8.  นิทรรศการ ASEAN

 

 

 

 

 

9.  การประชุมสัมมนา ASEAN

 

 

 

 

 

10.   อินเตอร์เนต  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2   เป็นข้อคำถามวัดระดับการเปิดรับข่าวสาร  ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา  โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท  (Likert’s  Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงคำตอบเดียวจำนวน  10  ข้อ


แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสาร มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ  .867 

 

เอกสารอ้างอิง

แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง  "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติที่มีต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ญาณภัทร ยอดแก้ว และ แพรภัทร ยอดแก้ว. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505373

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505376

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505377

 

 

หมายเลขบันทึก: 503445เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2012 13:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2013 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

จะรออ่านฉบับเต็มนะคะอาจารย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี