จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร?

การศึกษาที่เน้นการพัฒนาชีวิตด้านใน

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เป็นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาชีวิตด้านใน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์...จิตตปัญญาศึกษาพัฒนาขึ้นจากรากฐานการปฏิบัติและการฝึกฝนตนเอง...จิตตปัญญาศึกษาเน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี โดยไม่มีการสร้างนิยามและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเชิงกระบวนการ เนื่องจากจิตตปัญญาศึกษาวางรากฐานบนปัญญาในการเข้าถึงความจริง และกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ที่เน้นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลากหลาย จึงไม่สามารถกำหนดขั้นตอนอย่างตายตัวได้ สิ่งที่ทำได้มีเพียงการสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อเอื้อให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

เก็บความจาก ธนา นิลชัยโกวิทย์. “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและจิตตปัญญาศึกษา.” ใน จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์, นครปฐม: โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑ : ๓-๓๑.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คล้ายๆ เอาเรื่องสมาธิมาช่วยไหมคะท่าน?

คล้ายๆ เอาเรื่องสมาธิมาช่วยไหมคะท่าน?

ตอบ - สมาธิเป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด