ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติครู ปี 2556 เป็นครั้งสุดท้าย

ผมดีใจที่ได้ถ่ายรูปคู่กับพี่รัชนี ศรีไพรวรรณ(ตอนนี้ท่านอายุ 80 กว่าปีแล้ว) เจ้าของรางวัลนราธิปในปีนี้ และเจ้าของผลงานที่เขียนหนังสือเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจที่ตราตรึงใจพวกเราไม่มีวันลืม ดุจแฮรี่พอร์ตเตอร์ของเมืองไทยที่โลดแล่นไปให้พวกเราได้ติดตามปานฉะนั้น
   วันนี้ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติครู ปี 2556 เป็นครั้งสุดท้ายเลยถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ในภาพมี อ.จรูญ มิลินทร์(ประธาน) ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปักษ์ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ อ.ประภา สุขีนัย อ.วิศิษฎ์ ดวงสงค์ อ.ยุทธชัย อุตมา อ.สดุภณ จังกาจิตต์ อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ และผม เฉพาะคนหน้า 4 คนอายุคนละ 80 กว่าปี ลองบวกอายุทั้งหมดดูจะสักเท่าไรเนี่ย...
   

   
     หนังสือประวัติครูได้จัดทำขึ้นตามมติของคณะกรรมการจัดงานวันครู เริ่มจัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณของครู ผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพครู นำมาเผยแพร่ในวันครูทุกปี 
    หนังสือประวัติครูฉบับนี้(จะเผยแพร่ในวันครู พ.ศ.2556) มีประวัติครูทั้งสิ้น 27 คน เมื่อรวมกับประวัติครูที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ไปแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 895 คน นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งคนที่เรียนเพื่อเป็นครูและผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูทุกคนควรได้อ่าน ได้เรียนรู้แบบอย่างของครูเก่งและครูดีในอดีต ซึ่งทุกท่านได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว  หาอ่านได้ที่คุรุสภาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่คุรุภาเผยแพร่ไปทุกปี ดูชื่อและอายุคณะทำงานที่เขียนแต่ละคนก็น่าจะพอเป็นหลักประกันถึงคุณภาพหนังสือได้นะ
      หนังสือประวัติครูที่จัดทำปีนี้ คณะทำงานได้พยายามคัดสรรให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคและระดับการศึกษา  ซึ่งแต่ละท่านก็มีคุณลักษณะที่ควรแก่การยกย่อง เชิดชู แตกต่างกันไป  อาทิ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ  สุริยะ  นายทองหยิบ  วิจิตรสุข  นายเทิด  บุณยรัตพันธ์ฯลฯ
      วันนี้เราปิดต้นฉบับเสร็จก็ถ่ายรูปร่วมกัน และคุยถึงสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งแต่ละท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงและสติปัญญายังเฉียบคม ต่างห่วงใยต่อการศึกษาของบ้านเมืองซึ่งแสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีอย่างเต็มเปี่ยม
     
     ผมดีใจที่ได้ถ่ายรูปคู่กับพี่รัชนี  ศรีไพรวรรณ(ตอนนี้ท่านอายุ 80 กว่าปีแล้ว) เจ้าของรางวัลนราธิปในปีนี้ และเจ้าของผลงานที่เขียนหนังสือเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจที่ตราตรึงใจพวกเราไม่มีวันลืม ดุจแฮรี่พอร์ตเตอร์ของเมืองไทยที่โลดแล่นไปให้พวกเราได้ติดตามปานฉะนั้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

งามดีนะครับ ขอร่วมกราบคารวะคุณครูของสังคมไทยด้วยคนครับ
ผมขอนำเอาเรื่องราวของโรงเรียนวันครูแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) ที่อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ มาน้อมคารวะเป็นเครื่องชื่นชูใจเหล่าคุณครู ในฐานะที่สร้างขึ้นจากจากอุดมคติและจิตวิญญาณของคุณครูและบุรพคณาจารย์ในยุคก่อนๆนะครับ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/233623