คณิตศาสตร์ ป.4

ชุดกิจกรรม การวัด การชั่งและการตวง

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การวัด การชั่งและการตวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

ชื่อผู้รายงาน        นางสาวนภัสสร  จิรักษา

ตำแหน่ง             วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑          

ปีที่จัดทำ              2553

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมหาความรู้ 5 ขั้น                   เรื่อง      การวัด การชั่งและการตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การวัด  การชั่งและการตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การวัด  การชั่งและการตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง  การวัด  การชั่งและการตวง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้           5 ขั้น เรื่อง  การวัด  การชั่งและการตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2553  จำนวน  28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Samping)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จำนวน 9 ชุด                                  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30  ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที  ( t – test ) 

 

สรุปผลการศึกษา

  1. ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การวัด การชั่งและการตวง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.80/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80               

            2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง  ๑  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การวัด การชั่งและ       การตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

           3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง  ๑  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

เรื่องการวัด การชั่งและการตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

( =  4.83)

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูใต้ดอทคอม

คำสำคัญ (Tags)#ชุดกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 501280, เขียน: 05 Sep 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)