เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นได้ส่งศึกษานิเทศก์(อาจารย์มาลินี สุนทรศรและอาจารย์องอาจ  วีรภัทรสกุล)มาประเมิน กศน.ตำบลคำแคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา กศน.ตำบลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงาน กศน. โดยใช้กระบวนการ PDCA

          การพัฒนา กศน.ตำบลแบบมีส่วนร่วม จะมีการทำงานร่วมกันของ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอ กศน.ตำบล(หัวหน้า กศน.ตำบล/ครู กศน.ตำบล/คณะกรรมการ กศน.ตำบล)จะได้ร่วมกัน Plan Do Check และ Action ต่อไปในช่วง ๓ เดือน(สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๕)

          ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ทั้งสองที่ได้มาประเมิน กศน.ตำบลคำแคนและได้พบปะพูดคุยแนะนำชี้แนะแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลไว้หลายประเด็น เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณด้านนอกอาคาร การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ของครู กศน.  การติดตามประเมินผลผู้เรียน  การจัดทำแผนพัฒนาและการรายรานสรุปผลต่างๆ  ผลงานที่ปฏิบัติได้ดีเด่น ฯลฯเป็นต้น

          บรรยากาศของการนิเทศประเมินผลเป็นไปอย่างกัลยาณมิตรและเต็มไปด้วยมิตรภาพ ถึงแม้จะมีการซักถาม โต้ตอบและพบข้อบกพร่องและอุปสรรคการทำงานที่จะทำให้ต้องมีการแก้ไขและหาวิธีข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นในโอกาสต่อไป ทำให้ กศน.ตำบลต่างๆได้รับประโยชน์และมีกำลังใจในการทำงานที่ดี จึงขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ทั้งสองในการประเมินครั้งนี้และคงจะมีการประเมินผลครั้งต่อๆไปอีกในช่วงสามเดือนนี้