การศึกษาทางไกล

เด็กดี
เรียนได้โดยไม่มีลิมิต
การศึกษาทางไกล
       คนเราในปัจจุบันสามารถมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิตได้โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียน รูปแบบหนึ่งของการศึกษานี้ ได้แก่ การศึกษาทางไกล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ได้
       การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสม โดยการใช้สื่อต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ตำราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม การศึกษานี้มีทั้งในระดับต้นจนถึงระดับสูงขั้นปริญญา
หลักของการศึกษาทางไกล
       1. การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาน่าจะเป็นกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต ผู้ที่สนใจเรียนสามารถเรียนเมื่อไร ที่ไหนก็ได้ โดยคำนึงถึงความพร้อม ความถนัด ความต้องการ และความสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นอาชีพการงาน
       2. การให้โอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา เป็นทางเลือกและทางออกไปสู่อุดมคติในการแก้ปัญหาเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา เป็ฯการกระจายและขยายโอกาสให้ผู้ที่ต้องการละทิ้งการศึกษาก่อนจบหลักสูตรหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
       3. ส่งเสริมการศึกษามวลชน เป็นการให้การศึกษาแก่มวลชนในระดับต่าง ๆ โดยการให้สื่อมวลชนหรือสื่ออื่น ๆ ร่วมกันในรูปของสื่อหลายแบบ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ด้วย
สื่อในการศึกษาทางไกล
        1. สื่อหลัก คือ ส่อที่ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที่ สื่อหลักส่วนมากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยผู้เรียนสามารถใช้สื่อเหล่านี้เป็นหลักในการเรียนวิชานั้น ๆ และมีโอกาสพลาดจาการเรียนน้อยมาก เพราะผู้เรียนจะมีสื่อหลักนี้อยู่กับตัวแล้ว
         2. สื่อเสริม คือ สื่อที่จะช่วยเก็บตก ต่อติมความรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีความู้กระจ่างสมบูรณ์ขึ้นหรือหากในกรณีที่ผู้เรียนศึกษาจากสื่อหลักแล้วไม่จุใจพอ สื่อประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบของเทปสรุปบทเรียน วิทยุ เอกสารเพิ่มเติม การสอนเสริม หรือพบกลุ่ม เป็นต้น
          การจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพดีนั้นควรใช้สื่อที่อยู่ในรูปของ “สื่อประสม” (Multimedia) ที่บูรณาการของสื่อแต่ละประเภท
การจัดการศึกษาทางไกล
          การจัดการศึกษาทางไกลสามารถจัดในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
- อักโพ (Accion Cultural Popular : ACPO) เป็นการจัดการศึกษาทางไกลในประเทศโคลัมเบีในรูปแบบของระบบการใช้สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และการรวมกลุ่มการเรียน เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1947 โดย Jose Joachin Salcado) ให้การศึกษาแก่ชาวชนบท
การจัดการศึกษาอักโพเป็นแบบผสมผสานขั้นพื้นบ้านสำหรับชาวชนบททุกเพศทุกวัย โดยจัดเนื้อหาบทเรียนให้สัมพันธ์กับสภาพปัญหาของชีวิตในชนบท มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ เศรษฐกิจการอาชีพ เลขคณิต สุขภาพอนามัย และศาสนา โปรแกรมการเรียนมีทั้งขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา และการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวิธีการสอนโดยผ่านกลุ่มผู้เรียนทางวิทยุหรือทางวิทยุโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ ได้แก่ หนังสือตำราเรียน หนังสือพิมพ์ บริการสื่อทางไปรษณีย์ และบุคลากรด้านการวางแผน และปฏิบัติภาคสนาม
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มสธ. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 โดยหลักของมหาวิทยาลัยเปิด เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดหลักสูตรของ มสธ. ใช้หลักสูตรบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกันในรูปของชุดการสอนที่เรียกว่า “ชุดวิชา” แต่ละชุดวิชาแบ่งออกเป็น 15 หน่วย สื่อการสอนที่ใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักโดยส่งทางไปรษณีย์และสื่ออื่น ๆ เสริม เช่น เทปตลับ แบบฝึกหัด เป็นต้น
- การศึกษาภาคขยายของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin-Extension) เป็นการจัดการศึกษาในโปรแกรมการศึกษาภาคขยายและการศึกษาต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบโทรศัพท์รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสื่อการสอนในรูปแบบการประชุมทางไกล การสอนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
    1. Educational Teleconference Network : ETN เป็นการสอนที่ส่งเฉพาะเสียง
    2. The Statewide Extension Education Network : SEEN เป็นการสอนโดยส่งทั้งภาพและเสียงพร้อมกน
ระบบโทรคมนาคมในการศึกษาทางไกล
            1. ระบบโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาทางเดียว เป็นการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เป็นสื่อมวลชนที่มีข้อจำกัดในการเรียนการสอน ผู้เรียนผู้สอนไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้
             2. ระบบโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารสองทาง เป็นการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา การประชุมทางไกลเพื่อการศึกษา และดาวเทียมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนผู้สอนโต้ตอบกันได้ทันที และเป็ฯการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 49676, เขียน: 12 Sep 2006 @ 10:33 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วัฒนา
IP: xxx.128.112.126
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น่าสนับสนุนคนเรียนหนังสือ