จัดกิจกรรมหลักสูตรการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ รุ่นที่ 2 12-16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องไชยบุรี 3 อาคารไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป ครู กศน.ที่สอนอาชีพ จำนวน 15 คน นางสายใจ  รวมสา และนางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์