เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซางได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ขึ้น ณ นิคมสหกรณ์อำเภอเชียงคำ โดยมี นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพที่ทาง กศน.อำเภอภูซางได้ให้การสนับสนุน และกลุ่มที่เสนอโครงการเข้ามาในปีงบประมาณนี้ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ มาแสดงในงานด้วย

       วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

              ๑.เพื่อให้กลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวเอง ชุมชนและสังคม

         ๒.เพื่อให้กลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

   

                                                 ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

   

   

                                    ผอ.นิคมสหกรณ์เชียงคำ เป็นประธานพิธีเปิด

   

   

                                         วิทยากรดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้

   

                                      การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอาชีพ

   

   

   

                              การนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ มาแสดงและจำหน่าย