สวัสดี สมาชิก CoP r2r  วันนี้ก็จะมาเล่าต่อเรื่องที่อยากเล่านะ 

ช่วงบ่ายของการประชุมมีการจัดกลุ่มกันใหม่ ในกลุ่มมีทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณกิจครบ ประเด็นที่ได้ในช่วงบ่ายที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือการทำการติดอาวุธให้กลุ่มคุณกิจโดยการจัดประชุมให้ความรู้การทำวิจัย หลายๆ แห่งมีปัญหาเหมือนกันคือ ความรู้ของผู้สอน กับความรู้ของผู้เรียนต่างกันมาก การถ่ายทอดของผู้สอนเหมือนสอนคนที่ทำวิจัยเป็นแล้ว ขณะที่ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยน้อยมากทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่สอน  นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนที่มีการนำมาใช้เพื่อให้คุณกิจมีความรู้เรื่องการทำวิจัย โดยการให้ปฏิบัติจริงในขณะทำงานให้ฝึกหัดแก้ปัญหาในการลงข้อมูล การดำเนินโครงการ หรือมีการจัดเป็นกลุ่มโดยนำกระบวนการแบ่งปันความรู้มาใช้ ในการหาปัญหาเพื่อพัฒนางานซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การนำปัญหาจากงานประจำไปสู่งานวิจัย เช่น ที่โรงพยาบาลยโสธรได้ทำขึ้นเฉพาะในกลุ่มพยาบาล

จากเรื่องที่ได้รับรู้มาในช่วงนี้ทำให้ เกิดความคิดดีๆ ในการจะนำไปใช้ในหน่วยงานหลายประการ