ผู้เขียนได้เขียนเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ซึ่งบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ใน มาตรา 5 อันมีความว่า "ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวสยาม" มาถึง 2 ครั้งแล้ว 

       ในครั้งนี้ผู้เขียนจะพาเที่ยวต่างประเทศบ้าง  ประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย หรือ ACT Concerning the Application of Laws ค.ศ. 1989 ว่า " In the case where the law of a foreign country is to govern and application of the provisions in such law in contrary to public order and good morals, such provisions shall not apply.

        จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบัญญัติไว้คล้ายคลึงกันมากทีเดียว แต่ผู้อ่านต้องตั้งข้อสังเกตุว่าถึงแม้บทบัญญัติจะมีเนื้อหาเหมือนกัน แต่ในประเด็นว่าเรื่องใดขัดหรือไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของแต่ละประเทศ ซึ่งแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ความสมบูรณ์ของการแต่งงาน สำหรับประเทศไทย การแต่งงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการทำพิธีทางศาสนาหรือไม่

        แต่ในบางประเทศ จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยจึงจะถือว่าสมบูรณ์