รายงานการวิจัย


ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลตามลำดับดังนี้

บทที่ ๒

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

                ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยศึกษาข้อมูลตามลำดับดังนี้

๑. ความหมายของปัญหา

๒. ความหมายของการเรียนการสอน

๓. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน

๔. การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔

๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑. ความหมายของปัญหา

          การศึกษาความหมายของปัญหา  ผู้วิจัยได้กำหนดขอบข่ายในการศึกษาดังนี้คือ

               ความหมายของปัญหาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง[1]
  ๑. ปัญหาด้านผู้สอน
               ๑.๑ผู้สอนมักสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนใช้แบบเดิม คือ ถ่ายเทความรู้ ไม่ถ่ายเทความคิด เป็น-ทำเป็น

              ๑.๒มุ่งเน้นการท่องจำเพื่อสอบมากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งความรักที่จะเรียนรู้
              ๑.๓เน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ
              ๑.๔เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การสอนเป็นกลุ่มใหญ่ทำให้ครูและศิษย์ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกัน
              ๑.๕ไม่มีบรรยากาศทางการฝึกฝนค้นคว้าวิจัย
              ๑.๖อาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการสอนและวิจัยมีน้อย
              ๑.๗กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลายส่วนใหญ่จัดอยู่ภายในสถาบัน
             ๑.๘ความรู้ความสามารถทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ เจตคติและความเป็นครูที่ลดต่ำลง

               ๒.ปัญหาด้านผู้เรียนบุคลิกภาพของบัณฑิตยังบกพร่องในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความอุตสาหะ ความอดทน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดทักษะแลประสบการณ์ในการค้นคว้าวิจัย ขาดทักษะในการเขียนเรียงความภาษาไทยไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
            

                ๓.ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์
                    ๓.๑ ห้องสมุดไม่ทันสมัย ไม่สามารถเป็นคลังแห่งความรู้ที่เพียงพอสำหรับการหาความรู้เพิ่มเติมได้
                    ๓.๒ ตำราซึ่งเป็นสื่อหลัก ยังมีคุณภาพต่ำ ล้าสมัยและไม่นำความรู้/ประสบการณ์ของไทยเข้าไป
                ๔.ปัญหาด้านการจัดการ
                   ๔.๑ การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้สอนสอนครบถ้วนและบังเกิดผลตามหลักสูตรหรือไม่เพียงใด
                   ๔.๒ การลงทุนด้านการวิจัยมีน้อย ทำให้ขาดองค์ความรู้ใหม่ กระทบต่อคุณภาพอาจารย์ เพราะไม่สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

๒.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน
                   ๑. การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจารย์คำนึงถึงคุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นหลักและเอื้อประโยชน์ ต่อผู้เรียนมากที่สุด
                  ๒. มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมผู้เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ก่อนที่จะเข้าสู่ระดับปริญญาตรี
                  ๓. กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน และมีคุณภาพ
                 ๔. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและด้านการสื่อสารให้กับผู้เรียน
                 ๕. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
                ๖. ปลูกฝังให้มีนิสัยในการใฝ่รู้
                ๗. พัฒนาทักษะในการคัดเลือกข้อมูลโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
                ๘. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีการสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกๆ รายวิชา นอกจากการจัดเป็นรายวิชาเฉพาะ
๓.การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน
           ๑. ควรลดการบรรยาย ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนชี้แนะ
           ๒. เน้นเข้าใจ และเห็นความจำเป็นของหลักการผู้เรียนเป็นสำคัญ
           ๓. มีการกำหนดภาระงานที่เหมาะสมและชัดเจน ได้แก่ การสอนการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           ๔. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ
           ๕. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการกำหนดเป็นภาระงานที่จะต้องปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดหามาตรการที่จะช่วยกระตุ้นจูงใจในการดำเนินการวิจัย
๔.การแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
                   ๑.ลดการบรรยายเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
                   ๒. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา และระดับของผู้เรียน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีที่เน้นการเรียนแบบมุ่งให้เกิดความคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการกลั่นกรองหรือย่อยข้อความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
          ๓. จัดกระบวนการพัฒนาทักษะในการสอนของอาจารย์ให้สามารถดำเนินการสอนตามหลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดโปรแกรมการพัฒนาเป็นระยะในระหว่างการทำงาน รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายภาระงานที่อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาเป็นช่วงๆ
                   ๔. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น
          ๕. จัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยซึ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕.การแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร

              ๑.เน้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย
              ๒. พัฒนาหลักสูตรให้ส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการ การประสานชีวิตจริง และการเตรียมการทำงานจากประสบการณ์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร
              ๓.กำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน
              ๔. มีนโยบายในการสนับสนุนทางด้านต่างๆ ในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน
              ๕. มีการวางแผนการจัดการศึกษา โดยการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิชาการอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการวางแผนประสานงานอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา
               ๖. มีโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
              ๗.การบริหารจัดการควรเน้นที่คุณภาพของการศึกษามากกว่าเชิงปริมาณ
              ๘.จัดงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
๖.การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆและการจัดการ
             ๑. เน้นการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยมีระบบการประกันและการตรวจสอบคุณภาพ
             ๒.จัดหาและบริการสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
             ๓. ประสานงานทุกระดับในสถาบันตั้งแต่ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ศูนย์ และภาควิชา
             ๔. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดและการเรียนการสอน[1]  ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล :  ๒๕๔๗

หมายเลขบันทึก: 494548เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2012 12:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กรกฎาคม 2012 12:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี