โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา

วันจริง ทำจริง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสามกอ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 8.00 - 8.30 รับรายงานตัว แบ่งหมู่ แบ่งกอง ให้ผู้เข้ารับการอบรมและซักซ้อมพิธีราชสดุดี

เวลา 8.30 ปฐมนิเทศ โดยอ.พิมพ์สุชา จารุมณี และให้ผู้กำกับกลุ่ม กอง ติดแถบเขียวเหลือง

9.00 น.  บรรยายเรื่องบทบาทของตนเองในฐานะเป็นลูกเสือวิสามัญ โดย อาจารย์ ทศพล

10.00 บรรยายเรื่องหลักสูตรวิสามัญ โดย อ.โฆษิต มณีอินทร์

10.30 บรรยายเรื่องกิจกรรมคณะลูกเสือแห่้งชาติ โดย อ.ทศพล

11.00 น พิธีเิปิดการอบรม โดยท่าน ธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิการ กศน.

- ประธานจุดเทียน ธูป 

- ถวายราชสดุดี

- ผอ.แดง กล่าวรายงานการจัดโครงการ

- ประธานกล่าว ปราศัย และกล่าวเปิดการอบรม

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.45 น. กิจกรรมนันทนาการ โดย อ.สายรุ้ง และคณะครูกศน.อำเภอเสนา

13.00 น. การประชุมคณะกรรมการประำจำกองลูกเสือวิสามัญ โดยอ.พิมพ์สุชา

14.00 น. ระเบียบแถวโดย อ.พิมพ์สุชา คณะวิทยากรลูกเสือจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และคณะครูจาก กศน.อำเภอเสนา โดยฝึกครูเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้ารับการอบรมดูเป็นตัวอย่างแล้วจึงนำผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกภาคสนาม

 

15.00 น. การเปิดประชุมกอง โดย อ.พิมพ์สุชา และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิค และคณะครูจาก กศน.อำเภอเสนา โดยมีขั้นตอนดังนี้

- พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)

-เพลงเกม

-การสอนเนื้อหา  โดยแบ่งออกเป็นฐาน 4 ฐาน คือ 1.คำปฏิญาณตน และกฎ

2. กางและรื้อเต๊นท์ 3. สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง 4. การผูกเงื่อน

- การเ่ล่าเรื่องสั้น

-พิธีปิด (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

16.00-16.30 ปิดการฝึกอบรม

ตัวอย่างการเขียนโครงการลูกเสือ ค่ะ

ชื่อโครงการ      ฝึกอบรบลูกเสือวิสามัญ  กศน.อำเภอเสนา

 แผนงบประมาณ  งบประมาณในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ  ๒๐๐๐๒๘๙๗๒๐๕๐๐๐๐๘ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๒๑๔๐๐ G ๒๕๓๓

 กลุ่ม/กลุ่มงานรับผิดชอบ กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ตอบสนองกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา  กศน.

 

  • กลยุทธ์

[        ] กศน.อย.     ที่.......................................................................

[  ü ] สนง.กศน.  ที่ ๔ :  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่  ทุกกลุ่มเป้าหมาย

  • มาตรฐานการศึกษา   

                              [  ü] ด้านผู้เรียน                           มาตรฐานที่ ๑      ตัวบ่งชี้  ๑ และ ๒

                    [       ] ด้านกระบวนการ                   มาตรฐานที่.............ตัวบ่งชี้.............

                              [       ] ด้านปัจจัย                          มาตรฐานที่……….  ตัวบ่งชี้…….…

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา

 โทร. ๐๓๕-๒๐๑๔๐๑

 ลักษณะของโครงการ     [ü] โครงการใหม่    [  ] ต่อเนื่อง        [  ] พิเศษ   [   ] อื่นๆ ..................

 ระยะเวลาดำเนินงาน      วันที่  ๘ กรกฏาคม  ๒๕๕๕

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น โดยประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โดยจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองดีของชาติ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างสรรค์ให้สังคมสงบสุข และประเทศชาติมั่นคง

 ๒. วัตถุประสงค์          

          ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในประวัติ กิจการลูกเสือ กฎ คำปฏิญาณ  และอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญ

          ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนำเอากิจกรรม และอุดมการณ์ของลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

๓.  เป้าหมาย

          ๓.๑ เชิงปริมาณ

นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๔  คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติ กิจการลูกเสือ

กฎ คำปฏิญาณ  และอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นพลเมืองดีของ ชุมขน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ๔.     วิธี / ขั้นตอน / ดำเนินการ

 

 

กิจกรรม

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๑.ขั้นวางแผน (Plan)

   ๑.๑ สำรวจความต้องการ

        วิเคราะห์ความต้องการ

        ของกลุ่มเป้าหมาย

   ๑.๒ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

         และแต่งตั้งคณะดำเนินงาน

   ๑.๓ จัดทำหลักสูตร / อนุมัติ

         หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ขั้นดำเนินการ  (Do)

    ๒.๑ เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ

    ๒.๒ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

๓.ขั้นตรวจสอบ  (Check)

  ๓.๑ นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล

  ๓.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

๔.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)

  ๔.๑ นำผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

  ๔.๒  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . งบประมาณ 

           งบประมาณในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ  ๒๐๐๐๒๘๙๗๒๐๕๐๐๐๐๘ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๒๑๔๐๐ G ๒๕๓๓

           (   ) เงินงบประมาณ      ( P) เงินอุดหนุน             (   ) เงินนอกงบประมาณ    (   ) อื่น ๆ (ระบุ......)

จำนวน  …..๑๐๑,๕๔๐…..  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 ๖. ประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณ

  

กิจกรรม

 

รายการจ่าย

 

งบประมาณ(บาท)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา

๑. ค่าอาหารของนักศึกษา คณะครูและวิทยากรตลอดโครงการ ๑๗๐ คน X ๕๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่าง  ๑๗๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ

๓. ค่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรบลูกเสือวิสามัญ 

- ค่าวิทยากรอบรม  ๘ ชม. X ๖๐๐ บาท

- ค่าสถานที่

- ค่าป้ายไวนิล

- พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๖

- ค่าชุด และอุปกรณ์ ลูกเสือ

 

 

 

 

๔,๘๐๐

 

 

 

 

 

๘,๕๐๐

๘,๕๐๐

 

 

๑,๐๐๐

๕๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐

๗๗,๙๔๐

 

รวม  

๔,๘๐๐

­๑๘,๕๐๐

๗๘,๒๔๐

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ

 ๗.     แผนการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน

  

กิจกรรมหลัก

รวมงบประมาณ

(บาท)

แผนการใช้จ่ายเงิน

ไตรมาส  ๑

( ต.ค. –ธ.ค. )

ไตรมาส ๒

(ม.ค. – มี.ค. )

ไตรมาส ๓

( เม.ย. – มิ.ย. )

ไตรมาส ๔

(ก.ค. – ก.ย. )

โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา

 

๑๐๑,๕๔๐

 

 

 

 

 

๑๐๑,๕๔๐

รวม

๑๐๑,๕๔๐

 

 

 

 

๑๐๑,๕๔๐

  ๘.       การติดตามและประเมินผล

 

ที่

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีวัดผลประเมินผล

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน /ผู้รับบริการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- นักศึกษาร้อยละ ๘๐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญได้รับความรู้ ความเข้าใจในประวัติ กิจการลูกเสือ

กฎ คำปฏิญาณ  และอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญ และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 

-  การสังเกต

-  แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบทดสอบความรู้

       .  ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน มีทักษะในการพัฒนาตนเอง นำกิจกรรม อุดมการณ์ลูกเสือมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  และเป็นพลเมืองดีของชุมชน  สังคม และประเทศชาติ

 ๑๐.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๑๐.๑   กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา

           ๑๐.๒   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ๑๐.๓   วัดสามกอ

 

   ลงชื่อ....................................................ผู้เขียนโครงการ   ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

            (นายไพโรจน์  กิจสมุทร)                                                  (นางวันดี   วรรณธนะ)

   ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา                      งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

    ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ     

                (นางภัชราพร  มีรสสม)                                   

           ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา                            

 

 *********************************

 ตัวอย่างการทำตารางฝึกอบรม ค่ะ

กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ  กศน.อำเภอเสนา

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสามกอ  ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ---------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์  วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     วิทยากรประจำวัน  อ.ขนิษฐา / อ.อภิศักดิ์  
                     
  ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - รายงานตัว แบ่งหมู่ แบ่งกอง ซักซ้อมพิธีเปิด   อ.พิมพ์สุชา /อ.อภิชาติ และคณะ  
  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ปฐมนิเทศ         ผอ.ภัชราพร มีรสสม    
  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา (ท่านรองฯธวัช  ชลารักษ์)    
    - ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  (สมชายส่งเทียน / ระวีวรรณ ส่งพวงมาลัยคล้องมือ)  
    - ถวายราชสดุดี              
    - ผอ.กศน.อำเภอเสนา กล่าวรายงาน          
    - ประธานกล่าวเปิด  กล่าวปราศัย                        
  ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. - หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ     (๔๕ นาที)  รองฯสันติ บุญชุ่ม  
  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. - กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ   (๔๕ นาที)  อ.โฆษิต มณีอินทร์  
  ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ (๓๐ นาที)  อ.อภิชาติ  อำไพภักดิ์  
  ๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน            
  ๑๒.๕๐ - ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมนันทนาการ    อ.สายรุ้ง / อ.อภิศักดิ์  และคณะครู กศน.เสนา      
  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ (๖๐ นาที)  ผอ.นงลักษณ์ / อ.พิมพ์สุชา และคณะ
  ๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. - ระเบียบแถว   (๔๕ นาที)  ผอ.ชัชรินทร์ / อ.อุดม และคณะครู กศน.อำเภอเสนา  
  ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - พัก                
  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - การประชุมกอง       (๖๐ นาที) อ.พิมพ์สุชา / อ.สมชาย และคณะ
      - พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก ) (๑๐ นาที) อ.สมชาย ปุ่นอุดม  
      - เพลงเกม     (๕ นาที)  สายรุ้ง , ปิยธิดา , นักรบ , พิเนตร
      - การสอนเนื้อหา     (๓๕ นาที) ผอ.สมควร วงษ์แก้ว  
        ฐานที่ ๑. คำปฏิญาณ และกฏ นงนภัส ,ขนิษฐา / มะลิ , ระวีวรรณ  
        ฐานที่ ๒. กางและรื้อเต๊นท์ พิเนตร , สมประสงค์ / นักรบ , พรพรรณ /อ.อภิชาติ อ.อุดม
        ฐานที่ ๓. สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง  พิมพ์สุภา , ศิริพร / ฉันทนา , ปิยธิดา /อ.อภิศักดิ์
        ฐานที่ ๔. การผูกเงื่อน (พิรอด , ขัดสมาธิ , ตะกรุดเบ็ด) ทัศนีย์, แววดาว /สุนันทรา, จิราพร /อ.พนม
      - การเล่าเรื่องสั้น     (๓ นาที)  อ.สมชาย     
      - พิธีปิด (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ , ชักธงลง , เลิก) (๗ นาที)      
  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -  ปิดการฝึกอบรม              
                     
** เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม              
                     
ข้อแนะนำ                  
๑.  แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ และชุดลำลอง              
๒.  ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. (เช็คชื่อผู้เข้ารับการอบรม เช้า และ เย็น)      
๓.  ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  และอย่าทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียโดยเด็ดขาด        
                     
                     
                     

 นมัสการขอบคุณพระครูสมุห์สุชีพ สุชีโว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดใน ที่สนับสนุนอาหารว่าง ในการฝึกอบรม

ขอบคุณ คุณไพโรจน์  กิจสมุทร สารวัตรกำนันตำบลสามกอที่สนับสนุนน้ำดื่มในการฝึกอบรม

ขอบคุณ อ.พิมพ์สุชา จารุมณี ที่มาเป็นวิทยากรในการเตรียมการฝึกอบรมให้คณะครู และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ

******************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายรุ้ง กศน.อำเภอเสนา

คำสำคัญ (Tags)#อบรมลูกเสือ

หมายเลขบันทึก: 494488, เขียน: 11 Jul 2012 @ 22:17 (), แก้ไข: 18 Jul 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มีโครงการให้ดูด้วย ขอบใจมาก ๆ เลยจ้า... ( เรื่องลูกเสือนี่ จะมีการฝึกอบรมกันมากขึ้น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้นะ )

 

ใครสนใจเรื่อง
"ป.บัณฑิต, รับวุฒิบัตรอบรมครู กศน., การทำครูชำนาญการ, กศน.อ.ออกกฎข้อบังคับ?, คะแนนอบรมครู กศน.ตำบลรุ่น 2/55, N-NET ไม่ถึง 3 ห้อง ไม่ตั้งกรรมการกลาง"
ดูได้ที่

http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ

pon
IP: xxx.93.203.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ