ชีวิตที่พอเพียง: ๑๕๙๐.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์

มนุษย์ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องการทักษะความร่วมมือ (Collaboration) หรือทักษะสร้าง “พวกเรา” มากกว่าทักษะการแข่งขัน (Competition) หรือทักษะขยาย “พวกอื่น” ทักษะสร้าง “พวกเรา” ฝึกโดยการเรียนเป็นทีม ที่เรียนโดยการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปตลอดทาง จนในที่สุดมีการนำเสนอผลงานก็ทำเป็นทีมอีก นี่คือการเรียนแบบ PBL

 

          วารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๕ เป็นฉบับว่าด้วย Human Conflict    บทนำเรื่อง Human Conflict Winning the Peaceโดย Guy Riddihough และคณะ   เขียนสั้นๆ แต่ชี้ให้เห็นธรรมชาติของความขัดแย้งทั้งจากมิติทางชีววิทยา และทางสังคม   เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม   ต้องมีการรวมพวก จึงเกิด “พวกเรา” และ “พวกอื่น”   เมื่อความรู้สึกนี้เลยขีดพอดี เกิดปฏิกิริยาโต้กลับ   ก็เกิดความขัดแย้งรุนแรง    สิ่งที่กระตุ้นความขัดแย้งมีทั้งเรื่องผลประโยชน์ ความเชื่อ ศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

          หลักการพื้นฐานของการจัดการความขัดแย้งคือการขยายขอบเขตของ “พวกเรา”  

 

          ASEAN Community น่าจะเป็นกรณีหนึ่งของการขยาย “พวกเรา”

 

          มนุษย์ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องการทักษะความร่วมมือ (Collaboration) หรือทักษะสร้าง “พวกเรา”  มากกว่าทักษะการแข่งขัน (Competition) หรือทักษะขยาย “พวกอื่น”   ทักษะสร้าง “พวกเรา” ฝึกโดยการเรียนเป็นทีม ที่เรียนโดยการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปตลอดทาง    จนในที่สุดมีการนำเสนอผลงานก็ทำเป็นทีมอีก   นี่คือการเรียนแบบ PBL

 

          วารสาร Science ฉบับนี้รวบรวมความรู้ว่าด้วยความขัดแย้งของมนุษย์ เมื่อมองจากมุมของวิทยาศาสตร์

 

          ในทางพุทธ เครื่องมือลดความขัดแย้งคือ พรหมวิหารธรรม : เมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา

 

 

วิจารณ์ พานิช

๒๐ พ.ค. ๕๕

ฮุสตัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)