ชีวิตที่พอเพียง : ๑๕๘๖.การประชุม PMAC 2013 OC ที่เจนีวา (๑๘ พ.ค. ๕๕)

 

การประชุม PMAC 2012 OC

         PMAC  2013 เรื่อง A World United Against Infectious Disease : Cross-Sectoral Solutions เป็นการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่มีองค์กรร่วมเป็นเจ้าภาพมากที่สุด    การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมจัดที่องค์การอนามัยโลกเหมือนปีที่แล้ว    แต่รองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่มาแทนผู้อำนวยการเป็นคนละคน   คนนี้ชื่อ Keiji Fukuda เราเรียกชื่อกันแบบสนิทสนมว่า เคจิ

          สมัยพบจบแพทย์ใหม่ๆ เมื่อเกือบ ๕๐ ปีที่แล้ว    โรคติดเชื้อเป็นปัญหาสุขภาพหลัก   และค่อยๆ ลดลง    โรคไม่ติดเชื้อ ที่เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากลีลาชีวิตของแต่ละคนหรือของแต่ละสังคม เพิ่มป้ญหามากขึ้นๆ    แต่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจว่าโรคติดเชื้อที่เราควบคุมได้ก็ดีไป   แต่ยังมีโรคระบาดที่เกิดใหม่ ซึ่งจะระบาดรุนแรงคร่าชีวิตคนมากมาย เพราะมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ   โรคเหล่านี้ติดมาจากสัตว์โดยการกลายพันธุ์   และเมื่อเกิดขึ้น ก็ต้องมีระบบสำหรับรับมือ   การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงเชิงระบบ ที่ร่วมมือกันทั้งโลก    ร่วมมือกันหลายฝ่าย ทั้งหมอคนและหมอสัตว์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอีกหลายฝ่าย

          PMAC 2013 จัดแตกต่างจาก PMAC ครั้งก่อนๆ   ที่ครั้งนี้มีการเปิดรับ abstract และ proposal สำหรับนำมาใช้จัด session ต่างๆ ของการประชุม   เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากหลากหลายมิติ จากทุกส่วนของโลก   และได้รับ 185 abstract   และ 8 proposal   จึงต้องมี Scientific Committee (SC)ทำหน้าที่ review แบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด   คณะกรรมการชุดนี้ไปประชุมกันที่เมือง มองโทร (Montreau) อยู่เหนือเจนีวานั่งรถไฟไป ๑ ช.ม.  ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ค. ๕๕    และเมื่อนำเอาวิธีทำงานและผลมาเสนอต่อที่ประชุมทั้งด้วยเอกสารรายงานในแฟ้มประชุม  และนำเสนอด้วยวาจา  ก็สร้างความยอมรับนับถือต่อการทำงานที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมืออาชีพ ละเอียดรอบคอบ จากคณะกรรมการ OC   และผมสังเกตว่าทำให้การประชุม OC ราบรื่น เต็มไปด้วยความเชื่อถือไว้วางใจกัน  SC มี ๑๑ คน หัวหน้าทีม คือ นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร   ดร. วลัยพร พัชรนฤมล เป็นกรรมการและเลขานุการ   คนจาก WHO 3 คน,FAO 1 คน (ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์),FETP 1 คน (นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร),   Eco Health Alliance 1 คน (Dr. William Karesh, Executive VP),  One Health Institute & Wildlife Health Center, UC Davis 1 คน (Prof. Jonna Mazet, Director),  University of Minnesota 1 คน (Prof. John Deen, College of Veterinary Medicine),  จากญี่ปุ่น Hokkaido University 1 คน (Prof. Hiroshi Kida, Director, Research Center for Zoonosis Control, Graduate School of Veterinary Medicine)

 

         PMAC 2013 มี ๔ ตรา คือมี 3 co-host ใหญ่   ตราปกติคือ PMAC 2013ตราที่ ๒ คือ 1st Global Conference on Regional Disease Surveillance Networksตราที่ ๓ คือ 2nd International OneHealth Congress  และตราที่ ๔ คือ Centennial Commemoration of the Rockefeller Foundation

 

          ทีม joint secretariat นำโดย PMAC Secretariat ที่ดูแลโดย รศ. ดร. ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา จัดวาระการประชุมและเอกสารการประชุม OC อย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นมืออาชีพ   เริ่มจากการนำเสนอวิดีทัศน์สั้นๆ แนะนำให้รู้จัก PMAC เพราะกรรมการหลายคนยังเป็นคนใหม่   ตามด้วยการนำเสนอผลการทำงานของ SC   หลังพักดื่มกาแฟและคุยกัน ๓๐ นาที ก็ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างของการประชุมทั้งหมด   ตามด้วยการพิจารณาโปรแกรมการประชุม   จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ก็พักกินอาหารเที่ยงชั่วโมงครึ่ง   โดยไปกินร่วมกันที่ภัตตาคารส่วนแยก   เป็นการนั่งโต๊ะมีคนเสิร์พและเลี้ยงไวน์ด้วย   กรรมการจากสหรัฐอเมริกาเปรยว่าแปลกมากที่ WHO เลี้ยงไวน์กับอาหารเที่ยง    เขาไม่รู้ว่าอาหารเที่ยงนั้น เลี้ยงโดย PMAC ไม่ใช่ WHO ผู้ถังแตก

 

         ตอนบ่ายเป็นวาระพิจารณารายละเอียดของแต่ละ session ลงรายละเอียดมาก   ทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีจัดการประชุมแบบมี coordinator รับผิดชอบจัดการหรือประสานงานให้ session นั้นมีคุณภาพตามด้วยการพิจารณาหลักการสำหรับบรรจุเป็นสาระของ Bangkok Statementตามด้วยปฏิทินการทำงานซึ่งงานหนักตกอยู่แก่ joint secretariat และ coordinator โดยจะมี Coordinator Meeting ที่นิวยอร์ค (RF เป็นเจ้าภาพ) วันที่ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย. ๕๕) ควบการประชุม Joint Secretariat

 

         การประชุมครั้งนี้ ผมทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมเองทั้งหมด    และการประชุมตรงเวลาดีมาก   ด้วยฝีมือจัดวาระของทีม secretariat    ผมทำหน้าที่เป็นนักเรียน เรียนรู้วิธีจัดการประชุมที่มีคุณภาพสูงยิ่ง

 

 

วิจารณ์ พานิช

๒๐ พ.ค. ๕๕

ฮุสตัน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)