ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

   มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวณ ระบบนิเวณจึงเป็นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มนุษย์สังเคราะห์แสงเองไม่ได้ จึงไม่อาจสร้างอาหารด้วยตนเอง ต้องเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากระบบนิเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากป่านำมาใช้ประโยชน์ วิธีการเก็บเกี่ยวมีหลายแบบ บางวิธีทำให้ระบบนิเวณเสื่อมลง แต่บางวิธีนอกจากจะไม่ทำลายยังช่วยให้เกิดการกระจายพันธุ์ และเพิ่มพูนคุณค่าทางชีวภาพให้ระบบนิเวณ คงามสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวณจึงเป็นความสัมพันธ์แบบสองทาง คือ ทั้งใช้หรือเอาออกไปจากระบบ และให้หรือเกื้อกูลให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น