เค้าเคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ช่วงระหว่างเรียนที่ได้เงินเดือนสองทางคือ จากเงินเดือนในอัตราค่าใช้จ่ายตามระบบแลกเปลี่ยนเงินของประเทศที่ไปเรียนต่อ และจากเงินเดือนของหน่วยงานรัฐบาลที่เค้าต้องกลับไปใช้ทุนเมื่อเรียนจบ

 

ถ้าอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีภาระใดๆ นักเรียนทุนผู้นี้สามารถเก็บเงินและใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ หลังจากเรียนจบ คล้ายๆมีเงินเก็บอยู่ถึงสี่ห้าปี ในการมาใช้ชีวิตศึกษาต่อในต่างประเทศ

 

แต่เพื่อนผมคนนี้เค้ามีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวในเมืองไทย ไม่ว่าจะก่อนมา หรือระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ หรือหลังจากกลับไปใช้ทุนในเมืองไทย กิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น (Volunteering activity) ที่ผมคิดว่าท่านผู้นี้ทำอย่างประเสริฐมาก ในครั้งหนึ่งของชีวิตของท่าน ที่ได้มีโอกาสเป็นผู้เสียสละทรัพย์เพื่อบุคคลที่ท่านรักและเคารพอย่างสูง ท่านต้องส่งเงินช่วยเหลือทางบ้าน เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีงานทำ และท่านทั้งสองคนก็ต้องใช้เงินรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เงินเดือนทั้งสองทางที่กล่าวไปข้างต้น ท่านต้องรู้จักจัดแจงบัญชี (Money management) ให้สามารถรู้จักใช้ชีวิตของตนเองอย่างพอเพียง และประหยัดเงินบางส่วนเพื่อเก็บออมเงินในแต่ละเดือน แล้วส่งไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทย

 

คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับ กับบทบาทอาสาสมัครชีวิต ที่ลูกๆท่านอื่นสมควรทำตามแบบอย่าง ผมเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่า การเสียสละเพื่อครอบครัวที่เรารักด้วยเงินทองที่เรารู้จักอดออม เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสมถะและยังสามารถช่วยเหลือสมาชิกอีกหลายท่านในครอบครัว ผมคิดว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ภายใต้จิตสำนึกของความกตัญญูบุพพการีครับ

Here I have added definitions of "HAPPINESS" cited in Wikipedia, the free encyclopedia as follows:

Martin Seligman in his book Authentic Happiness gives the positive psychology definition of happiness as consisting of both positive emotions (like comfort) and positive activities (like absorption). He presents three categories of positive emotions:

  • past: feelings of satisfaction, contentment, pride, and serenity.
  • present (examples): enjoying the taste of food, glee at listening to music, absorption in reading, and company of people you like e.g. friends and family.
  • future: feelings of optimism, hope, trust, faith, and confidence.

There are three categories of present positive emotions:

  • bodily pleasures, e.g. enjoying the taste of food.
  • higher pleasures, e.g. glee at listening to music.
  • gratifications, e.g. absorption in reading.

The bodily and higher pleasures are "pleasures of the moment" and usually involve some external stimulus. An exception is the glee felt at having an original thought.

Gratifications involve full engagement, flow, elimination of self-consciousness, and blocking of felt emotions. But when a gratification comes to an end then positive emotions will be felt. Gratifications can be obtained or increased by developing signature strengths and virtues. Authenticity is the derivation of gratification and positive emotions from exercising signature strengths. The good life comes from using signature strengths to obtain abundant gratification in, for example, enjoying work and pursuing a meaningful life.