ให้จังหวัดเป็นผู้จ้างบรรณารักษ์, ถ้า พรบ.ผ่าน ครู กศน.จะเป็นอย่างไร, บรรจุครูผู้ช่วย, ลาพักผ่อนได้ 40 วัน, ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษ, เทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, เทียบระดับ-รายได้อาชีพ, ลืมรหัส IT เก่า, วุฒิที่ กคศ.กำหนดฯ, เครื่องแบบฯ


โปรแกรม ITw รุ่น 1 เม.ย.55 ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษได้เลย, ดูรายละเอียดวิธีการเทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหนังสือปกสีเขียว, แบบตรวจสอบในการรับสมัครเทียบระดับฯรายบุคคล, จังหวัดชายแดนใต้ลาพักผ่อนได้มากกว่าปกติอีก 10 วัน, ถ้าปีหน้าค่าจ้างบรรณารักษ์เดือนละ 9,140 บาท ทำเรื่องจ้างที่เดียว 12 เดือน จะเกิน 1 แสนบาท เกินอำนาจอำเภอ และจ้างโดยวิธีตกลงราคาไม่ได้, วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัส IT หลักสูตร 30, ผู้สมัครเทียบระดับมีรายได้เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้ คืออย่างไร, ถ้า พรบ.ใหม่ผ่าน จะมีอัตราให้ครู กศน.สอบเป็นข้าราชการ, คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครู

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 30 เม.ย.55  อ.เอมอร ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา  โทร.มาถามผมว่า จะออกใบ รบ.เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

             ผมตอบว่า   สถานศึกษา ( กศน.อ./ข. ) สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษได้เอง  แต่ถ้าเป็นหนังสือรับรองการจบหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ต้องส่งเรื่องผ่านจังหวัดให้ส่วนกลางเป็นผู้ออก
             คุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw  บอกว่า โปรแกรมรุ่น 1 เม.ย.55 ออกใบ รบ.เป็นภาษาอังกฤษได้ ใช้เมนูเดียวกับการพิมพ์ใบ รบ.ภาษาไทยนั่นแหละ แต่เลือกภาษาที่ใช้ เป็น “ภาษาอังกฤษ”  โดยปริ้นท์ลงกระดาษเปล่า แล้วก็ใช้กระดาษเปล่าที่ปริ้นท์นั้นเป็นใบ รบ.ภาษาอังกฤษฉบับจริงได้เลย ( ปริ้นท์เส้นและตราครุฑมาให้เรียบร้อย ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ส่วนกลางพัฒนาขึ้นก็มีอยู่แล้ว )
             อย่างไรก็ตาม เราต้องกรอกภาษาอังกฤษเองบางส่วน เข้าโปรแกรม ITw ก่อน คือ ส่วนที่อยู่หัวและท้ายใบ รบ. ได้แก่ ชื่อนายทะเบียน  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ชื่อ-สกุลนักศึกษา ( Name )  ชื่อ-สกุลบิดา ( Father Name )  ชื่อ-สกุลมารดา ( Mother Name )  สถานศึกษาเดิม ( Previous Educational Institution )  จังหวัดของสถานศึกษาเดิม ( Province )  เหตุที่ออก ( Cause of Issue ) เช่น เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Completion of upper secondary level  คำชี้แจงกรณีเทียบโอน ( Explanation )   รวมทั้งต้องเติมชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น ลงในตารางรหัสวิชา    สำหรับชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด ภาษาอังกฤษ อยู่ในเมนู 3 - 1 ( ตารางรหัส - ศูนย์กศน. )

             ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw รุ่น 1 เม.ย.55 ได้ในข้อ 4.1.2 (1) ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481848


         2. วันเดียวกัน ( 30 เม.ย.55 )  อ.อภิชาต ขรก.ครู กศน.อ.ลาดบัวหลวง  โทร.มาบอกว่า  ต้องการรายละเอียดการทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ( ผู้นำท้องที่ )

             ผมตอบว่า   ให้ดูในหนังสือปกสีเขียว “ แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน จากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชช 2551 “ ( หนา 284 หน้า )  ซึ่งส่วนกลางส่งให้ทุกอำเภอแล้ว ( ส่งให้พร้อมกับเล่มสีน้ำเงิน “การเทียบโอนจากหลักสูตร 44 เข้าสู่หลักสูตร 51” )

 

 

 


             3. วันที่ 1 พ.ค.55  ผมได้ทำ “แบบตรวจสอบในการรับสมัครเทียบระดับการศึกษา รายบุคคล” ขึ้น  จึงขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ ดังนี้

 

 

 

         4. วันเดียวกัน ( 1 พ.ค.55 )  คุณณัฐทินี ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเบตง  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า   การลาพักผ่อนของข้าราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถลาได้ปีละกี่วัน ถ้าลาไม่หมดสามารถทบไปปีถัดไปได้หรือไม่ ถ้าได้ ทบได้กี่วัน

             ผมตอบว่า   ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน  มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีกสิบวันทาการ ( รวมเป็น 20 วัน )  ถ้าในปีใดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสี่สิบวันทำการ
             ( อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป จึงจะสะสมวันลาพักผ่อนได้ถึง 40 วัน  อายุราชการไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ 30 วัน   จำนวนอายุราชการ 10 ปีนี้ ให้นับรวมอายุราชการทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะอายุราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ต้องปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน )

 

         5. คืนวันที่ 1 พ.ค.55 “เว็บครู กศน.ดอทคอม” ถามผมในเฟซบุ๊ค ว่า   มีเพื่อนบรรณารักษ์อัตราจ้างสอบถามมากันว่า บรรณรักษ์ที่ได้รับเงินเดือน 9140 บาท/เดือน ที่กรมจัดสรรมาให้ 8 เดือน ตกอยู่คนละ 73,120 บาท ...แต่ติดอยู่ที่ว่าบรรณรักษ์มีจำนวน 2 คน ซึ่งมันเกินงบ 1 แสนบาท ซึ่งอำเภอไม่สามารถจ้างได้ และถ้าแบ่งจ้างคงจะผิดระเบียบหรือเปล่า... ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางใดในการจ้าง... หรือให้จังหวัดเป็นผู้จ้าง หรือต้องทำอย่างไร

             ผมตอบครั้งแรกผิด ว่า “ให้แยกเรื่องจ้าง ถ้าวงเงินในสัญญาจ้างแต่ละคนไม่เกิน 1 แสนบาท อำเภอก็เป็นผู้จัดจ้าง”    ต่อมาวันที่ 2 พ.ค.55 ผมถามคุณประภาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานคลัง  ได้รับคำตอบที่ถูกต้องว่า  แยกเรื่องจ้างไม่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้
             1)  กรณีเพิ่มค่าจ้างโดยสัญญาเก่ายังไม่หมดสัญญา ให้ใช้วิธีเปลี่ยนแปลงสัญญาเก่า ด้วยการทำเอกสารมาแนบต่อท้ายสัญญาเก่า เอกสารแนบนี้ให้ระบุว่าเพิ่มงานอย่างไร และเพิ่มค่าจ้างเป็นเดือนละเท่าไร ( ต้องเพิ่มงานด้วย จะแก้ไขสัญญาเพิ่มเงินโดยไม่เพิ่มงานไม่ได้ )
             2)  กรณีที่สัญญาเก่าหมดสัญญา ให้ทำเรื่องจ้างใหม่รวมครั้งเดียวทั้งสองคน ถ้าวงเงินรวม 2 คน ตลอดการจ้าง เกิน 1 แสนบาท ต้องให้จังหวัดดำเนินการ และจะจ้างโดยวิธีตกลงราคาไม่ได้ ( ต้องจ้างโดยวิธีสอบราคา หรือวิธีพิเศษ แล้วแต่เหตุผลความจำเป็น )

             ( ปีหน้า ถ้าจ้างเดือนละ 9,140 บาท ทำสัญญาครั้งเดียวตลอดปี ก็จะเกิน 1 แสนกันทุกคน  ปีหน้าต้องให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง    เกิน 1 แสนบาทนอกจากเกินอำนาจอำเภอแล้ว ยังจ้างโดยวิธีตกลงราคาไม่ได้ด้วย  ถ้าจ้างโดยวิธีสอบราคา ก็ต้องให้ผู้ประสงค์จะรับจ้าง ยื่นเสนอราคาค่าจ้างที่จะรับ... หึหึ )

 

         6. วันที่ 3 พ.ค.55  มีผู้ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org  ว่า   “ที่สำนักงานของผมยังเก็บ IT รุ่นเก่าอยู่ (รุ่นดอส) และในบางครั้งเมื่อมีนักศึกษาเก่ามาติดต่อขอรับ รบ. ผมกลับลืมรหัสผ่าน เปิดไม่ได้ ลองมาแล้วกับหนทางที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ สุดท้ายก็ไม่ได้ พอจะมีวิธีอื่นอีกไหม”

             ผมตอบว่า   รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ root/root หรือ admin/admin    คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม IT บอกว่า ถ้าเปลี่ยนรหัสไปแล้ว ให้นำไฟล์ user.dbf กับไฟล์ user.cdx ไปลงทับไฟล์เดิมใน folder ที่ลงโปรแกรม IT  ( คุณสุขุมส่งไฟล์มาให้ด้วย คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดได้เลย )   แล้วรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ก็จะเปลี่ยนเป็น root/root หรือ admin/admin ตามเดิม

 

         7. วันที่ 4 พ.ค.55  เนื่องจากมีการสอบถามกันในเว็บบล็อกที่ gotoknow.org ของ ดร.ดิศกุล ผอ.สนง.กศน.จ.นนทบุรี  ว่า  ผู้มีสิทธิสมัครเทียบระดับการศึกษาต้องเป็นคนที่ทำงานประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่นเจ้าของกิจการใหญ่ๆ จริงหรือเปล่า
             ผมได้แสดงความเห็นว่า  ตาม “คู่มือดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่)” หน้า 5 บรรทัดสุดท้าย กำหนดเพียงว่า  “การประกอบอาชีพของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษา หมายถึง ผู้มีอาชีพที่มีรายได้เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้”

             แล้วรายได้เท่าไร จึงจะเลี้ยงตนเองได้
             เรื่องนี้แล้วแต่จะอ้างอิงทฤษฎีใด เช่น อ้างอิง “ค่าจ้างขั้นต่ำ”
             ถ้า อ้างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 6. วรรคสอง ( สำหรับผู้ที่วุฒิใดก็ได้ ) และข้อ 7/1 ( สำหรับทหารเกณฑ์ )  ระบุว่า   “กรณีจำนวนเงินที่ได้รับ.. รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”

             จึงพอจะสรุปได้ว่า รายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพ คือเดือนละ 8,610 บาท
             อย่างไรก็ตาม การกำหนดเกณฑ์ “อาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้” นี้ ควรกำหนดโดย “คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา” ของสถานศึกษา ( ไม่เกิน 5 คน )

 

         8. วันเดียวกัน ( 4 พ.ค.55 )  มีการแสดงความเห็นกันในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ เรื่อง ถ้า พ.ร.บ.ใหม่ผ่านแล้ว ครู กศน.จะเป็นอย่างไร
             ผมได้ร่วมแสดงความเห็น ดังนี้
             1)  ขณะนี้ พ.ร.บ.ใหม่ยังไม่ผ่าน  ท่านเลขาธิการ กศน. ( นายประเสริฐ บุญเรือง ) กล่าวว่า ครม.ให้ถามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯก่อน จึงได้มีประชุมเมื่อวันที่ 2 พ.ค.55 และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ แต่ให้ กศน.ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน ให้เสร็จภายใน 1 เดือน ( เพื่อให้ รมว.ศธ. ส่งไปยังสำนักเลขาธิการ ครม. )
             2)  สำนักเลขาธิการ ครม. จะยังนำเข้าที่ประชุม ครม.ไม่ได้  ต้องให้ ก.พ.ร.พิจารณาให้ความเห็นประกอบก่อน ซึ่ง ก.พ.ร.ก็ต้องใช้เวลา
             3)  ในระหว่างที่ยังไม่เข้า ครม.นี้  ถ้ามีการปรับ ครม. เปลี่ยน รมว.ศธ.  สำนักเลขาธิการ ครม.ก็ต้องส่งคืนมาให้ รมว.ศธ.คนใหม่ พิจารณาเริ่มต้นใหม่
             4)  ถ้าเข้า ครม.เมื่อใด  ไม่ว่า ก.พ.ร.จะเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร ผมก็คิดว่า โอกาสที่ ครม.จะเห็นชอบ มีมากกว่า 50 %
             5)  เมื่อผ่าน ครม.แล้ว ก็ยังต้องเข้าสภาฯพิจารณาอีก  ผมก็คิดว่าโอกาสที่จะผ่านสภาฯมีมากกว่า 50 % เช่นกัน  แต่คิดว่าคงไม่ผ่านสภาฯภายใน 4-5 เดือนนี้หรอก

             6)  เมื่อผ่านสภาฯแล้ว ก็จะตั้ง กศน.ตำบล เจ็ดพันกว่าแห่ง เป็นสถานศึกษา ( อาจเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น กศช.ตำบล )  ซึ่งต้องมี ผอ.กศน.ตำบลเจ็ดพันกว่าคน   เมื่อเป็นสถานศึกษา ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นข้าราชการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ( ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯได้ ต้องเอกบริหารและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ปัจจุบันมีตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ว่าง ก็สอบหลายรอบแล้ว รับโอนก็แล้ว ยังไม่ครบเลย  ขรก.ครูที่อายุน้อยอยากสอบก็คุณสมบัติยังไม่ถึง  ขรก.ครูที่อายุมากคุณสมบัติครบก็ไม่สนใจ จ้างก็ไม่สมัคร )   ส่วนครู กศน.ตำบล และครูอาสาฯ รวมทั้งตำแหน่งอื่น จะสอบข้ามขั้นเป็น ผอ.กศน.ตำบล ไม่ได้   ต้องสอบเป็นข้าราชการก่อน เพื่อลงแทนอัตราครูที่ไปเป็นผู้บริหารเจ็ดพันกว่าคน รวมทั้งลงอัตราใหม่ที่อาจได้มาเพิ่ม  โดยต้องมีคุณสมบัติครบ เช่นมีปริญญาทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีอายุงานตามที่กำหนด
             7)  การสอบเป็นข้าราชการครูนี้ จะกำหนดคุณสมบัติอย่างไร เช่นอายุงานเท่าไร รับเฉพาะบุคลากรในสังกัด กศน.หรือรับทั่วไป  ต้องดูประกาศรับสมัครเป็นครั้ง ๆ ไป  โดยแนวโน้มจากที่ผ่านมา กศน.คงจะเสนอให้สิทธิเฉพาะบุคลากรในสังกัด กศน. ( ทุกตำแหน่ง ) ที่มีอายุงานรวม 3 ปี ( ยกเว้นกรณีที่บุคลากรในสังกัด มีน้อยกว่าอัตราว่าง )   แต่บางกรณี ก.ค.ศ.เขาก็ไม่ยอมให้รับเฉพาะบุคลากรในสังกัด    การสอบเป็นข้าราชการครู กศน. ครั้งที่ผ่านมา ก็ไม่ยาก มีผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตั้งสามพันกว่าคน  ถ้ามีอัตราบรรจุมากก็ย่อมจะมีโอกาสได้บรรจุมาก

             8)  เมื่อเป็นข้าราชการระยะหนึ่ง จนมีคุณสมบัติครบ ก็สอบเป็น ผอ.กศน.ตำบล   
             ทุกคนควรตั้งเป้าหมายที่จะเป็น ผอ.กศน.ตำบล ด้วยการเรียนเอกบริหารการศึกษา และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร เตรียมไว้

 

         9. คืนวันที่ 4 พ.ค.55  ผู้ใช้ชื่อ “ความหวัง” ถามผมในเว็บบล็อก gotoknow นี้ว่า  “สอบครู กศน.ตำบล ในประกาศบอกมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน  ไม่เข้าใจประกาศ เข้าใจว่าสอบได้เฉพาะคนที่เรียนครูมา”

             ผมตอบว่า   สมัครสอบครู กศน.ตำบล ต้องมีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ( คนละอย่างกับรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง )
             คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู มีเป็นร้อยเป็นพัน  ลองเข้าไปดูที่ http://203.146.44.131/qual55/login.php  เข้าไปได้แล้วใส่ชื่อสถานศึกษา หรือชื่อคุณวุฒิ หรือชื่อสาขาวิชาเอก ในช่อง search แล้วคลิกค้นหาที่ปุ่มรูปแว่นขยาย ก็จะโชว์คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด ( อาจมีหลายหน้า ให้คลิกดูทีละหน้า )

 

        10. วันเสาร์ที่ 5 พ.ค.55  ผมได้เรียนถามท่าน ผอ.กจ.กศน. เรื่องความคืบหน้าต่าง ๆ ท่านบอกดังนี้

              10.1  ขณะนี้ได้พิจารณาย้ายข้าราชการครูเก่าแล้ว กำลังจะออกคำสั่ง  จึงรู้แล้วว่าตำแหน่งว่างหลังย้ายอยู่ที่ใดบ้าง ซึ่งจะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย คงจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้ว  ดังนี้
                 - หน่วยที่ 1 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  2 ราย ( ลำดับที่ 12-13 )
                 - หน่วยที่ 2 พื้นที่ทั่วไป  29 ราย ( ลำดับที่ 138-167 )
                 - หน่วยที่ 3 วิชาเอกฟิสิกส์  1 ราย ( ลำดับที่ 10 )
                 ให้ไปรายงานตัวที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร กศน.เพื่อเลือกสถานศึกษาในวันที่ 21 พ.ค.55 และให้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.55

             10.2  เรื่องเครื่องแบบใหม่ของพนักงานราชการ  เมื่อวันที่ 4 พ.ค.55 ผมก็ถาม กจ.ครั้งหนึ่งแล้วว่า จะแต่งเครื่องแบบสีกากีใหม่ตามที่ท่านเลขาฯพูดทาง ETV เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55 ว่าจะเปลี่ยนขีดและสีเข็มขัด  ได้หรือยัง  กจ.บอกว่ายังไม่ได้ ให้รอระเบียบใหม่ออกก่อน    วันนี้ท่าน ผอ.กจ.ก็บอกว่ากำลังเสนอระเบียบใหม่ให้ท่านปลัดกระทรวงฯลงนาม บางครั้งก็ต้องใช้เวลานานเพราะต้องผ่านนิติกร สป. ( นิติกร สป. ใช้เวลานาน )

             ( วันอังคารที่ 8 พ.ค.55 นี้ เรื่องการให้ผู้ฝึกอาชีพได้รับเบี้ยเลี้ยงและทุนประกอบกิจการ อาจจะเข้า ครม. อีกครั้ง   ต้องคอยลุ้นว่าจะผ่าน ครม.หรือไม่  ถ้าผ่านก็จะเป็นข่าวดีที่จะนำไปแจ้งในวันที่ 18 พ.ค.55 )


 

หมายเลขบันทึก: 487113เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2012 09:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤษภาคม 2013 16:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

ขอบคุณมากๆ นะคะ สำหรับข่าวสารดีๆค่ะ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์ 
  • ขอบพระคุณค่ะ สำหรับข้อมูลที่ทันเหตุกาณ์ตลอดเวลาค่ะ
  • โดยเฉพาะเรื่อง  จบ ม.๖  ภายในแปดเดือน  (ตามไปอ่านที่ ผอ.ดิศกุล)
  • รบกวนถามอาจารย์  เรื่องสอบบรรจุครูในระบบ  วิชาเอกที่จะเปิดสอบ มีเอกอะไรบ้าง แล้วที่ไหนบ้าง  ขอบพระคุณมากนะคะ

เรื่องสอบบรรจุครูในระบบ ผมไม่มีข้อมูลครับ Ico48   แต่ละ สพม. สพป. ทั่วประเทศก็เปิดสอบวิชาเอกแตกต่างกัน  ต้องติดตามในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น 
- http://xn--2555-keoxa9ja5fac1fvb1lra.blogspot.com/search/label/เขตพื้นที่ที่เปิดสอบครู 2555
http://www.kruwandee.com/sobkroo/index.html

ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคน กศน.ค่ะ

  • ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของ กศน.ทุกท่านค่ะ

คนที่สอบไปต่างประเทศของ กศน.ได้ เมื่อไร่จะได้ไปคะ รึว่ายกเลิกไปแล้วคะ ขอบคุณคะ

"สอบ" ไปต่างประเทศ โครงการไหนครับ ผมไม่ทราบ

 

อ.คะหนูเป็นบรรณารักษ์ชำนาญการจบบริหารการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ไปขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารแล้วไม่ได้จะมีโอกาสสอบผู้บริหารมั้ยคะ

ปกติจะสอบผู้บริหารต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร แต่บางครั้งเขาก็ให้สอบไปก่อน แล้วกำหนดว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารภายในกี่ปี ในระหว่างที่ยังไม่มีนี้ถึงจะสอบได้ก็ยังไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร แต่แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร (ยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม

         ดูคุณสมบัติดีแล้วหรือ ปกติบรรณารักษ์ถึงจะมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ก็ยังไม่มีสิทธิสมัครสอบผู้บริหารนะ ( จะสมัคร ผอ. หรือว่ารอง ผอ. ระดับสถานศึกษาหรือระดับจังหวัด ) คุณสมบัติมันมีหลายข้อ เช่นถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มมาแล้วกี่ปี

 

ติดอยู่ตรงไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูครับ เห็น กศน.สำรวจไปหลายครั้งแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย

เรื่องเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูใช่ไหมครับ ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ.เมื่อวันที่ 5 พ.ค.55 ท่านบอกว่า ม.ราชภัฏสวนดุสิตยังไม่ตอบกลับมา  ( ผมคิดว่า คงไม่ทันภาค 1/55 แล้วละครับ )

 

มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ อ.เอกชัย

ผมขอรบกวนถามอาจารย์ครับว่า เรื่องโครงการเตรียมพร้อมครูสู่อาเซียน ที่จะส่งไปอบรมต่างประเทศเรื่องดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว จะได้วางแผนเตรียมตัวถูก

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.55 อ.เบญจางค์ กจ.กศน.บอกผมว่า เป็นโครงการทางการเมืองที่ รมช. ดูแล    กจ.กศน.ถามไปทาง รมช. ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ได้รับคำตอบว่ายังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก รมว.    กจ.กศน. จึงยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ อยู่ในระหว่างรอคอยการสั่งการลงมา
         ( หลังจากวันที่ 11 เม.ย.55 ผมก็ไม่ได้ข่าวความคืบหน้าอีกเลยครับ )

 

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านเรื่องดีๆค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Blank

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท