พิธีประดับดาวดวงที่ ๓ พิธีประดับดาวดวงที่ ๓     ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑.             จัดลูกเสือที่จะรับดวงดาวที่ ๓   ให้ยืนอยู่ในวงกลมติดกัน  นายหมู่บริการ  ทางด้านขวาตรงหน้าผู้กำกับ ๒.            กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง จงทำดี - จงทำดี - จงทำดี ๓.             หมวกที่ติดดาวดวงที่ ๑,๒,๓   แล้ว  อยู่ที่ผู้กำกับ ๔.             ผู้กำกับเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ ๓   ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผู้กำกับเป็นแถวหน้ากระดาน  แถวละไม่เกิน ๖ คน ๕.             ผู้กำกับอธิบายความหมายของดาวดวงที่  และให้โอวาทสั่งสอน ( ) แล้วสั่งให้ลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฎิญาณอีกครั้งหนึ่ง ๖.             ผู้กำกับมอบหมวกให้ลูกเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทำความเคารพผู้กำกับ  ผู้กำกับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ ๗.            ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๓ ทำกลับหลังหันวิ่งเข้าประจำที่ของตน ๘.             ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม  สัมผัสมือแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๓ ( ให้เวียนจากซ้ายไปขวา ) ๙.             กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสือที่รับดาวดวงที่ ๓ เป็นผู้ร้อง จงทำดี - จงทำดี - จงทำดี   พร้อม ๆ กัน