20 มีนาคม 2555  13.00-15.30 น.

      กศน.อำเภอบางบาล โดยผู้เขียน พร้อมด้วย ครูเพ็ญแข ครูนารรถ ครูเอ๋ ครูออย ครูเดี๋ยว ได้ไปจัดโครงการ กศน.อำเภอบางบาลเคลื่อนที่ เป็น WALK RALLY ส่งเสริมการอ่าน โดยมี 6 ฐานคือ

  • ฐานคำพังเพยน่ารู้ เพื่อให้รู้จักคำและความหมายของคำพังเพย

  • ฐานทำแล้วเขียน เพื่อให้รู้จักการเขียนสรุปใจความสำคัญ

  • ฐานนิทานหน้าเดียว เพื่อให้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

  • ฐานดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เพื่อเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

  • ฐานปริศนาตัวละครรามเกียรติ เพื่อเรียนรู้วรรณคดีของไทย

  • ฐานนิทานส่งเสริมคุณธรรม 9 ประการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในตนเอง

     โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดขวิด ตำบลบ้านคลัง อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี