ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

- กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554   หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 - กำหนดการสอบปลายเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ

ศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544 

- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (เฉพาะนักศึกษานำร่อง)                   

                ระดับประถมศึกษา     สอบวันที่  10 - 11  มีนาคม  2555 

                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    สอบวันที่  4,10,11 มีนาคม  2555

                ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบวันที่ 3  4 ,10 ,11  มีนาคม   2555

                     สถานที่สอบโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา