• การสอนเพื่อพัฒนาคน หากไม่เน้นเรื่อง "ตัวตน" น่าจะสำเร็จได้ยาก
  • กระบวนการ หรือกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องนำไปสู่การรู้จักและเข้าใจ "ตน" ตามความเป็นจริงไปตามลำดับขั้น
  • ตั้งแต่ตนเป็นใคร มาจากใหน ต้องพึ่งพิง อิงอาศัยใคร และอะไรมาบ้าง จนเกิดสำนึกว่าบุญคุณของสรรพสิ่งและบุคคลรอบข้างนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน
  • ให้ตระหนักว่าการเนรคุณคือความชั่วร้าย
  • สิ่งดีงามมากมายเกิดได้จากการปฏิบัติถูกต้องด้วยความ กตัญญู กตเวที 
  • กิจกรรมทั้งหลายควรเป็นไปเพื่อการดังกล่าว
  • ว่ากันเรื่อยไปจนสุดท้าย ให้เข้าถึงความจริงว่าแต่ละ "ตน" ล้วนเป็นสิ่งสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง เลื่อนไหลไปตามกระแส เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เหมือนๆกัน
  • กระทั่งถึงการเห็นแจ้งว่าการยึดมั่นในตัวตน คือ "ความโง่" หรือ "ความบ้า" ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ 
  • นั่นแหละ การพัฒนาคนด้วยการศึกษา จึงจะเป็นจริงได้
  • ไม่เช่นนั้น การศึกษาก็จะทำได้เพียงพัฒนาคน ให้ไปรับใช้กิเลสตนจนตัวตายเท่านั้นเอง .. !