หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร โดยการนำเข้าข้อมูลดิบ มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำมาวิเคราะห์จนเป็นความรู้ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและช่วยนำมาใช้ในการตัดสินใจ

          กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ และการเผยแพร่สารสนเทศ

          วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา

ขั้นตอนที่ 2  วางแผนในการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3  ดำเนินการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบและปรับปรุง