จากยอดรายงานความก้าวหน้าที่คุณไมตรี เกษรจันทร์ หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี ที่บันทึกไว้ในบล็อก gotoknow. ในเรื่องการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ใน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479546?refresh_cache=true นับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกเป็นรายอำเภอดังนี้ 1.กศน.อำเภอปากเกร็ด  จำนวนสมาชิก  278     คน 2.กศน.อำเภอบางใหญ่    จำนวนสมาชิก  234  คน 3.กศน.อำเภอบางกรวย  จำนวนสมาชิก    101    คน 4.กศน.อำเภอไทรน้อย  จำนวนสมาชิก  101  คน 5.กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี   จำนวนสมาชิก   58   คน 6.กศน.อำเภอบางบัวทอง    จำนวนสมาชิก  14    คน                                 รวมทั้งสิ้น   786   คน           ยอดยกมาทั้ง 4 วัน รวมทั้งสิ้น 625 + 786 = 1,411  คน ชึ่งยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรเป้าหมาย การเริ่มต้นอาจขลุกขลักบ้างแต่เมื่อตั้งตัวได้ จะต้องให้มีการทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ มีเครือข่ายและสายสัมพันธ์แห่งความร่วมมือกับหน่วยงานอำเภอ องค์กรท้องถิ่น เครื่อข่ายสถานีวิทยุชุมชน จะบรรลุผลต้องรู้ภูมิประเทศและจัดกำลังอย่างเหมาะสม ร่วมกันคิดแบ่งกันทำกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมพื้นที่ และมีระบบการส่งข้อมูลจากผู้รับลงทะเบียน ไปป้อนแก่ผู้คีย์ข้อมูลอย่างทันเวลา หากมีปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีแผนสำรองอย่าให้ติดขัดได้            จึงขอให้ ผอ.กศน.อำเภอ หัวหน้า กศน.อำเภอและบุคลากร กศน.ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ความสำคัญในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณและให้กำลังใจทีมงาน กศน.นนทบุรีทุกท่านให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันให้บรรลุตามเป้าหมาย