ในการได้ไปเยือนพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  โดยเฉพาะในห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  ที่จัดแสดงสรรพชีวิตในพื้นที่หนองระเวียงที่มีความหลากหลาย เป็นฐานทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ ทั้งในระบบนิเวศน์ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และพวกเห็ดรา ต่าง ๆ   รวมทั้งการระวังป้องกันไฟป่าโดยใช้หอสูง แล้ว มีความภูมิใจเป็นอย่างมากในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


                นอกจากนั้น การไปเยือนศูนย์ อพ.สธ. หนองระเวียง ในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งขึ้น เมื่อนึกถึงความร่วมมือของ มทร. อีสาน กับอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลาย ๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ให้สามารถนำเสนอต่อชาวไทยและชาวโลกได้อย่างภาคภูมิในปัจจุบัน  

   

         ดังในภาพบางส่วนของคณะทำงาน อพ.สธ.ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นช่วงแรก ๆ ของการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย