การจัดการความรู้เพื่อสร้างความพอเพียงในอาชีพ

         ในยุคนี้ถ้าใครไม่รู้จักคำว่า "พอเพียง" คงจะเชยซะเต็มประดา เพราะขณะนี้คำว่า "พอเพียง" กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ผู้คนสนใจเอามาก ๆ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่พยายามนำมาเป็นจุดขายของพรรค ซึ่งจริงแล้ว คำว่าพอเพียงนี้เป็นแนวพระราชดำริที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเราได้พยายามนำมาใช้ในสังคมไทยมายาวนาน เพียงแต่ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในเรื่องนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับความคิดของกลุ่มคนที่มีกิเลสหนาหรือไม่รู้จักพอ ก็เลยทำให้ไม่มีการนำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรม หรือมีก็มีน้อย ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานของรัฐทำและส่งเสริมให้ประชาชนทำก็จะเป็นทำแบบลิงหลอกเจ้าหรือขอไปทีเพื่อเป็นการสร้างภาพ

         การที่เศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องเป็นร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ

         -   ต้องพัฒนาให้ชาวบ้านได้พัฒนาความาคิด วิธีคิดให้รู้จักพึ่งตนเอง ไม่เน้นการให้หรือการแจก เพราะจะทำให้ชาวบ้านคิดไม่เป็น ทำไม่เป็น มีแต่รอความช่วยเหลือจนกลายเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

         -   ต้องพัฒนาให้ชาวบ้านให้เป็นคนดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักแบ่งปัน การแก่งแย่งจะมีน้อย สังคมจะเป็นสุขได้

         -  ต้องพัฒนาให้ชาวบ้านประกอบอาชีพที่พอประมาณกับความรู้ ความสามารถ และต้นทุนทางสังคมที่ตนเองมี

         -   ต้องพัฒนาให้ชาวบ้านรู้จักวิคราะห์ปัญหา และใฝ่รู้ จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ปปํญหาที่ตนเองพบ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับตัวเอง 

         นั่นคือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านประกอบอาชีพโดยยึดหลักความพอเพียงนั้น อย่าเน้นการสร้างภาพ ให้เน้นการสร้างรูปแบบที่เข้าไปชักชวนให้ชาวบ้านย ชุมชน ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงและยั่งยืน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความรู้ และจัดการความรู้ด้วยตนเอง 

        การเลี้ยงโค ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสัน แต่ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ภาครัฐมองข้ามเพราะมุ่งแต่สร้างภาพ สร้างปริมาณแต่ไม่สร้างคุณภาพ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงโค โดยจัดการทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ให้ผสมผสนานกันอย่างลงตัวและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพิ้นที่ การเลี้ยงโคอย่างพอเพียงก็จะสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลได้