48 ชวนกันมาใส่ใจ....ผู้สูงวัยกันเถอะ

การดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี ไม่ป่วย เป็นการยืดเวลาระยะเวลาของการมีสุขภาพดี

ในเวทีครั้งนี้น้องแป๋วไม่ได้มาเล่าเรื่องงานทันตกรรมอย่างเคย   เพราะได้ย้ายตนเองมารับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  สอบถามว่าเพราะอะไรจึงย้าย   อ้อมแอ้มๆ..บอกว่า   ก็งานเก่ามีคนช่วยมากแล้ว  ประกอบกับตัวเองได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการจึงต้องย้ายมาทำงานตามตำแหน่ง   เฮ้อ...โล่งอก  ตอนแรกก็นึกว่า เพื่อเตรียมตัวเองก่อนจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพซะอีก

 

น้องแป๋ว ( ชุมพร  แพรศิลป์)

 

 

น้องแป๋วเล่าว่า ....  แนวโน้มประชากรสูงอายุไทยอยู่ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนกลายเป็นประเทศของสังคมผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 สัดส่วนประชากรสูงวัยที่สูงขึ้นรวดเร็ว  ได้เริ่มเตรียมการล่วงหน้า  ในแผน พัฒนาประเทศและแผนอื่นๆ    ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาเพื่อ           ผู้สูงอายุ ปี 2552 จำนวนประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป  7.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.5 (ปี 2552) ของประชากร  คาดการณ์ภาย     ในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25        (1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด  ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากร ขณะเดียวกันทำให้เกิดสภาพปัญหาของผู้สูงอายุตั้งแต่ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ แนวโน้มอยู่ลำพังคนเดียวมีมากขึ้น  สะท้อนถึงแนวโน้มความต้องการการดูแลผู้สูงอายุและเป็นความต้องการการดูแลที่ซับซ้อนและต้องให้ทักษะการดูแลที่สูงขึ้น ที่อาจส่งผลให้ญาติหรือผู้ดูแลเกิดปัญหาต่างๆ รวม    ทั้งผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

 

งานที่รับผิดชอบส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบระยะยาวให้ครอบคลุมโดยการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดูแลผู้สูงอายุทั้ง 3 ประเภท คือ

 

 • ประเภทที่ 1    ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้  

 • ประเภทที่ 2   ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ 

 • ประเภทที่ 3   ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

 

 

โดยการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้และ นวัตกรรม   เพื่อใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่จะตามมา  รวมทั้งผลักดันการพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่  ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมบุคลากรที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการงานผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต 10 ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ตัวชี้วัดหลัก  ตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

                   จังหวัดละ 1 แห่ง

ตัวชี้วัดรอง   ร้อยละของอำเภอที่มีวัดส่งเสริมสุขภาพ

                  1 อำเภอ  1 แห่ง  (วัดใหม่ไม่ซ้ำ)

 

วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดตำบลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในเขต

- ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งบูรณาการภาคีเครือข่ายองค์กรหน่วยงานที่ดำเนินการด้านผู้สูงอายุ ในเขต ๑๐

- ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุในเขต ๑๐ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

- ประเมินรับรองมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลต้นแบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term Care)

- ศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

 ตั้งใจฟัง  เฮ้อ..อีกไม่นานแล้วเรา

 

 

  

ปีนี้ผู้เขียนได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุดังที่เคยเล่าไปบ้างแล้วใน  บันทึกของพี่ติ๊ก     เพื่อสนองนโยบาย กรมอนามัยที่กำลังให้ความสนใจเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ    คิดว่า   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term Care)   เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง  เพราะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี   ไม่ป่วย   เป็นการยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดี และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ (Barthel  Activities of  Daily Living :ADL)ให้ยาวนานที่สุด     

   

นอกจากนั้นกรมอนามัยยังสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรม  ที่พัฒนาศักยภาพให้เป็นชมรมที่เข้มแข็ง   มีเครือข่ายการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ ให้หายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อลดความพิการหรือทุพพลภาพ    เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

รู้สึกดีใจที่มาถูกทางเพราะโครงการ “การสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ” ที่ผู้เขียนและทีมงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพกำลังทำอยู่   ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term Care)  เป็นจริงได้อีกทาง

 

ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้าพี่เขี้ยว

"ใจใส่  เอาใจ  ห่วงใย  ดูแลผู้สูงวัย"

เพื่อท่านจะได้อยู่กับเราไปนานๆ เน๊อะ *^__^*

เขียนเมื่อ 

ชอบกิจกรรม โครงการนี้จังเจ้าปี้เขี้ยว

ฮักผู้สูงวัย (ทั้งวัยและมุมคิด) โดนใจ

ชอบฟังผู้สูงวัยพูด บ่น น่ารักไปหมด

ต้องรักษา ๑๑ อ. อย่าให้หกล้ม ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco64แวะมาชื่นชมการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ...เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุค่ะ...สัดส่วนประชากรสูงวัยของไทยมีอัตราที่สูงมากเพราะการนับเกณฑ์สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ที่แคนาดาเริ่มวัยสูงอายุที่ 65 ปี หลายคนยังทำงานถึง 70-75 ปี เมื่อสามวันก่อนทีมงานที่บริษัทอายุ 72 ปี ยังแข็งแรง ขับรถมาทำงานเอง... บอกเลิกทำงาน ...ถามเธอว่าหยุดทำงานแล้วไม่เหงาหรือ...เธอบอกว่าจะไปเป็น Volunteer ตามสถานที่ต่างๆอาทิตย์ละ 2 วัน...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่

 • คุณยายมาศึกษาหาความรู้ก่อนรับงานจริงค่ะ เพราะมีข่าวแว่วๆมาว่าจะได้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุด้วย ดีใจจังที่มาเจอบันทึกนี้ ขอบคุณมากๆค่ะพี่
 • สวัสดีค่ะ
 • ผู้สูงอายุหญิงจะมีอายุยืนกว่าผู้สูงอายุชาย
 • เพราะดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากกว่า
 • ต่อไปพวกเราก็คงจะเข้าสู่กลุ่มนี้ ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้
 • จะไปประชุมที่เชียงใหม่  6-9 กพ. (หัวหน้าฝ่าย สส.ทั่วประเทศ) จะมีโอกาสเจอกันไหมค่ะ  คิดถึงจัง...
 • แถมเรื่อง สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ไปด้วยอีกเรื่องนึงนะค๊า
 • เราไปด้วยกันได้ดี กับ Long Term Care เลยละ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่

 • คุณยายมาส่งเข้านอนค่ะ

<h1 class="title">แวะมาอ่านชวนกันมาใส่ใจ....ผู้สูงวัยกันเถอะ</h1>

เขียนเมื่อ 

พี่ครับ มาเชียร์ทีม สว เย้ๆๆ