สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 ม.ค.55  คุณวรวรรณ ครูอาสาฯ กศน.อำเภอสามร้อยยอด  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  ปัจจุบัน การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) ที่จะประเมิน กศน. อำเภอ มีกี่มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

             ขณะนี้ สมศ.ได้ประกาศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ.ศ.2553-2558 ) ของ กศน.อำเภอ/เขต แล้ว ( มี 3 กลุ่ม รวม 12 ตัวบ่งชี้ )    ดาวน์โหลดเพื่อนำมาเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ได้จากเว็บ สมศ. ที่  http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/download.php?LinkPath=..%2F..%2Fupload%2Fdownload%2Fuploadfile%2F342-6412.zip&DownloadFile=342-6412.zip&DownloadID=342

             การรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินนี้ คล้ายกับผู้เข้าสอบ “รู้ข้อสอบ”  เพราะกรรมการประเมินภายนอกจะประเมินโดยยึดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินนี้เป็นหลัก  ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น การต้อนรับขับสู้ นั้นเป็นเพียงเรื่องรอง

 

         2. วันที่ 12 ม.ค.55  ผมได้ประสานงานกับ ดร.รุ่งอรุณ กลุ่มพัฒนา กศน. เรื่องครู กศน.หลายคนอยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ เพราะยังทำแผนฯเองไม่ได้   ดร.รุ่งอรุณแจ้งข้อมูลว่า  ส่วนกลางโดยกลุ่มพัฒนาฯได้จัดประชุมทำแผนการจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย วิชาบังคับ 14 วิชา และทำแผนฯแบบบูรณาการเป็นต้นแบบ 1 ภาคเรียน   ครั้งแรกจะนำขึ้นเว็บกลุ่มพัฒนาฯให้ดาวน์โหลดตั้งแต่ต้นภาคเรียน แต่ท่าน รมว.มีนโยบายให้เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จึงสะดุด ต้องปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำก่อน แล้วจะนำขึ้นเว็บปลายเดือน ม.ค.55 นี้

             วันเดียวกัน คุณพัสสรณ์สิริ ครู กศน.ต.ระบำ อ.ลานสัก ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ม.ต้น+ปลาย ตลอดภาค 2/54 มาให้ผมเผยแพร่   ใครสนใจ ดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้  ดังนี้

             1)  ตารางการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น+ปลาย ตลอดภาคเรียน
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/773/original_18w.doc

             2)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 1
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/775/original_planbegin1.doc

             3)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 2
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/776/original_planbegin2.doc

             4)  แผนการจัดการเรียน ม.ต้น หน่วยที่ 3
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/777/original_planbegin3.doc

             5)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 4
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/778/original_planbegin4.doc

             6)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 5
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/779/original_planbegin5.doc

             7)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย รวมทั้ง 5 หน่วย
                  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/774/original_planend.docx

             อนึ่ง  สนง.กศน.จ.ประจวบฯ ได้จัดทำในส่วนของวิชาเลือก 19 วิชา ทั้ง 3 ระดับ   ใครสนใจ ติดต่อได้ที่สำนักงาน กศน.จ.ประจวบ ฯ เบอร์โทร 032-611586

             นอกจากนี้ เราสามารถค้นหาแผนการจัดการเรียนรู้ ได้จากเว็บไซต์ของชาว กศน.อำเภอ/จังหวัด/ภาค ต่าง ๆ เช่น

             ‎1)  http://www.jobsiam.com/linkout/o.php?out=http%3A%2F%2Fbangphonua.igetweb.com%2Findex.php%3Fmo%3D3&art=542137

             2)  http://กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com/2011/11/20.html

             3)  http://www.jobsiam.com/linkout/o.php?out=http%3A%2F%2Fccs.nfe.go.th%2Fbangpakong%2FUserFiles%2FFile%2Fton%2Fpco06.doc

             รวมทั้ง สื่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาเลือก ก็สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ชาว กศน.ต่าง ๆ เช่น
             - เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเลือก กศน.อ.สามโคก
               http://nfesamkhok.igetweb.com/articles/520228/วิชาเลือก-กศน.2551.html

 

         3.  วันที่ 15 ม.ค.55  คุณ Hanny จาก กศน.ปัตตานี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ผอ.สั่งให้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก ทำยังไงคะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อน”

             ผมตอบว่า   ตอนที่อบรมครูหลักสูตรใหม่ มีการแจกเอกสาร 9 เล่ม ให้ครูทุกคน ดูในนั้นแหละครับ ( ถ้าตอนอบรมครู เรายังไม่ได้เริ่มทำงาน ก็ขอดูจากครูเก่า  ได้กันทุกคน ) โดยดูในเล่ม "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ปกออกสีชมพู  จะบอกวิธีทำไว้ในบทที่ 6  ทำเสร็จแล้วก็นำไปออกรหัสรายวิชาในเว็บกลุ่มพัฒนา กศน. / นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำเข้าหลักสูตรสถานศึกษา

             การจัดทำหลักสูตรนี้ ยังไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเนื้อหา  การจัดทำหลักสูตรก็คือ การทำคำอธิบายรายวิชา กับรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา เท่านั้นครับ ( ดูตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ของรายวิชาบังคับ จากหนังสือสาระต่าง ๆ ในชุดเอกสาร 9 เล่ม ด้วยก็ได้ )   ส่วนเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น หนังสือสื่อการเรียน ค่อยทำตามภายหลังหรือไม่ก็ได้

 

         4. วันที่ 16 ม.ค.55  ผมไปร่วมพิธีและกิจกรรมวันครู ที่จัดโดย “ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอผักไห่”  ซึ่งมีพิธีสงฆ์   ประธาน ( นายอำเภอ ) มอบรางวัล 1 แสนครูดี มอบโล่รางวัลครูดี   อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์   อ่านสาส์นวันครูของนายกรัฐมนตรี   สวดคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   กล่าวคำปฏิญาณตน   รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์   มอบมาลัยแด่ครูอาวุโสนอกประจำการ   แสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ   รับประทานอาหาร ( โต๊ะจีน)   แข่งขันเปตอง

 

         5. วันที่ 17 ม.ค.55  ผมคุยกับ อ.สุรเชษฐ์ กจ.กศน.  อ.สุรเชษฐ์บอกว่า เรื่องเรียกบรรจุครูผู้ช่วย คงต้องรอไปหลังการโยกย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น    เรื่องบรรณารักษ์โอนเป็นครู ยังไม่คืบหน้า   เรื่องการโอนบรรณารักษ์ไปอยู่จังหวัดหรือโอนเป็นครูนี้จะทำให้เกิดอัตราบรรณารักษ์ว่าง ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาว่าจะทำอย่างไร อาจเปิดสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งบรรณรักษ์   ส่วนเรื่องเรียน ป.บัณฑิต ผมยังติดต่อ อ.อุบลวรรณ กจ. ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องไม่ได้

 

         6. วันเดียวกัน ( 17 ม.ค. )  ผู้ใช้ชื่อ Bu Rajen ครูอาสาฯ จากอุดรธานี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค เรื่องการเลื่อนสอบปลายภาคทั้งอำเภอ ว่า มีระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างไร มีเอกสารอ้างอิงที่เป็นระเบียบไหม

             ผมตอบว่า   ถ้ามีความจำเป็นจริง ก็เลื่อนสอบได้ แต่.. มีหลักการอยู่ว่า "ถ้าสอบคนละเวลากันต้องใช้ข้อสอบคนละฉบับ" เพื่อไม่ให้มีปัญหาข้อสอบรั่ว   ถ้าเป็นหลักสูตร 44 หรือหลักสูตรนำร่อง ซึ่ง สถาบัน กศน.ภาคเป็นผู้พิมพ์ข้อสอบ ให้ประสานงานกับสถาบัน กศน.ภาค (ผ่านจังหวัด) ให้เขาจัดข้อสอบชุดใหม่มาให้ ( ถ้าจังหวัดและภาคเห็นว่าจำเป็นจริง )    ถ้าเป็นหลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนกลางจ้างโรงพิมพ์ ๆ ข้อสอบ ให้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนา กศน. ครับ

             ( ภาคเรียนที่ผ่านมา มีกรณีน้ำท่วม ส่วนกลางแจ้งให้เลื่อนสอบได้ แต่จังหวัดไหนจะเลื่อนก็ต้องเลื่อนไปสอบพร้อมกันทั้งจังหวัด ถึงแม้จะเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับจังหวัดอื่นแต่สอบไม่พร้อมกับจังหวัดอื่นก็ไม่เป็นไร เพราะข้อสอบคงไม่รั่วข้ามจังหวัด )
             สรุปคือ ให้หารือจังหวัดและภาคหรือกลุ่มพัฒนา กศน.ก่อน ถ้าเขาเห็นควรให้เลื่อนก็ทำหนังสือแจ้งเหตุผลขอเลื่อนไป

             ในส่วนของเอกสารอ้างอิง  ไม่มีระเบียบโดยตรง มีเป็นหนังสือราชการตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งตอนนั้นสถาบันภาคเป็นผู้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด  คือหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก ที่ ศธ 0210.03/4031 ลงวันที่ 17 พ.ย.2553  ระบุไว้ในข้อ 2. ว่า “กำหนดการเลื่อนสอบให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง โดยขอความเห็นชอบจากสำนักงาน กศน.จังหวัด ส่วนการสั่งข้อสอบกรณีเลื่อนสอบให้แจ้งขอข้อสอบที่สถาบัน กศน.ภาค”

 

         7. วันที่ 18-20 ม.ค.55  ผมไปร่วมประชุมปฏิบัติการปรับผังข้อสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อสอบ หลักสูตร 2551  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี   เป็นการปรับผังสำหรับการออกข้อสอบปลายภาค ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ย.54  ซึ่งเพิ่มเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในทั้ง 5 สาระ และทั้ง 3 ระดับ