การจัดการศึกษาในอนาคต

  ติดต่อ

 ความคาดหวังของการจัดการศึกษาในอนาคต

     ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาของไทย  ควรจะเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาปัจเจกบุคคล ให้มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข ด้วยการพัฒนาสติปัญญา  ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือการศึกษารายบุคคล     ให้มากขึ้น ลดบทบาทและความสำคัญของการศึกษาในห้องเรียนลง เพื่อพัฒนา      ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานความร่วมมือกันด้วยการจัดเป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันกระแสโลกา    ภิวัตน์ สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ       พอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาในอนาคต

หมายเลขบันทึก: 474740, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 09:13:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการศึกษาในอนาคต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)