เงินเดือน ปวส., รหัสวิชาเลือกที่พัฒนาเอง, ครู กศน.ตำบลทำวิจัย, บรรณารักษ์เข้าใจผิด, พนักงานราชการต่อสัญญา, ออกประกาศนียบัตรย้อนหลัง, เลขที่หนังสือภายใน, ม.กรุงเทพธนบุรี

ม.ค.55 ปวส.ได้เพิ่มค่าครองชีพ 1,500 ให้รวมไม่เกิน 12,285, วิธีการออกรหัสวิชาเลือกที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง, ให้วิจารณ์การทำวิจัยของครู กศน.ตำบล, บรรณารักษ์เคยเข้าใจผิดเรื่องการอบรมทำชำนาญการพิเศษ, พนักงานราชการจะเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้ต้องทำสัญญาใหม่เป็นระยะๆ, ออกประกาศนียบัตรย้อนหลังโดยให้ ผอ.และนายทะเบียนคนปัจจุบันเซ็นต์, “บันทึก” ไม่จำเป็นต้องมีเลขที่หนังสือ, สกอ.แจ้งปิดการเรียนการสอน ม.กรุงเทพธนบรี นอกสถานที่ตั้งใน กทม. ทั้ง 250 สาขา

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 9 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 5 ม.ค.55  คุณฐิติมา ครูอาสาฯ อ.อุทัย  ถามผมในเฟซบุ๊ค เรื่อง “ขั้นเงินเดือนใหม่พนักงานราชการ วุฒิ ปวส. อายุงาน 9 ปี ปัจจุบันเงินเดือน 11,610 บาท ค่าครองชีพ 90 บาท”

             ผมตอบว่า   ปัจจุบันเงินเดือน ( ค่าตอบแทน ) พนักงานราชการ ไม่มีเป็นขั้นๆแล้ว เพราะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว    แต่ถ้าหมายถึง เดือน ม.ค.55 วุฒิปริญญาตรีได้ 15,000 บาท แล้ววุฒิ ปวส.จะได้เท่าไร    ตอบว่า ปกติ เมื่อ กพ. กำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแล้ว  ครูกับพนักงานราชการจึงจะกำหนดตามหลัง เพราะใช้กฎหมายคนละฉบับ  แต่ก็จะกำหนดในลักษณะตามกัน  ซึ่งที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรียบร้อยสำหรับเดือน ม.ค.55 นี้ เพิ่มเฉพาะค่าครองชีพ ( เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว : พชค. ) เท่านั้นครับ ยังไม่ได้ปรับเงินเดือน  โดยกำหนดว่า
             - กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท
             - กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ( ถึงแม้ว่าปัจจุบันบุคคลนั้นจะวุฒิใดก็ตาม ) ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค.เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท

            ฉะนั้น เดือน ม.ค.55 นี้ คุณฐิติมา จะได้เงินเดือน 11,610 บาท  ส่วนค่าครองชีพจะเปลี่ยนจาก 90 บาท เป็น 675 บาท รวมเงินเดือน+ค่าครองชีพ เป็น 12,285 บาท

             อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับฐานเงินเดือนทั้งระบบอีก ซึ่ง ก.พ. ยกร่างบัญชีไว้แล้ว คาดว่าจะนำเข้าสภาฯในเดือน ก.พ.55  เช่น ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 9-10 ปี จะปรับเงินเดือนขึ้นย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.55 เช่นกัน  อีก 200 บาท ( เมื่อยังไม่ผ่านสภาฯ ตัวเลขนี้ก็ยังไม่แน่นอน )

 

         2. วันเดียวกัน ( 5 ม.ค. ) คุณจารุวัฒน์ ครู กศน.ตำบลผาทอง อ.ท่าวังผา  ถามผมในเฟซบุ๊ค เรื่อง การขอรหัสวิชาเลือกที่ กศน.อำเภอทำ
             ตอบว่า   เราต้องนำรายวิชาเลือกนั้นเข้าไปลงทะเบียนออกรหัสเองที่ http://203.172.142.230/nfe_reserve/backend/index.php ครับ ( เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานมาอ่านก่อนก็ได้ หรือจะอ่านจากรายการสายใย กศน. ที http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388579 ก็ได้ ( แต่เว็บสำหรับออกรหัสเปลี่ยนไปตามที่บอกนี้แล้วนะ )  ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ก็โทร.ถามกลุ่มพัฒนา กศน. ( เขาเคยแจ้งแล้ว แต่ผมว่าหลายอำเภอหาไม่เจอแล้ว   ถ้าเราใช้ยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านของอำเภออื่น รายวิชาเลือกนั้นจะกลายเป็นรายวิชาเลือกที่พัฒนาขึ้นโดยอำเภออื่น   รายวิชาเลือกของทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ รหัสต้องไม่ซ้ำกัน )

 

         3. วันเดียวกัน ( 5 ม.ค. )  คุณพิมพ์สุภา หัวหน้า กศน.ตำบล ใน อ.เสนา  ส่งงานวิจัยในชั้นเรียนมาให้ผมช่วยปรับแก้
             ในส่วนวิธีวิจัย  ผู้ประเมินฯภายนอกหลายคนบอกว่าการวิจัยในชั้นเรียน ทำอย่างง่ายๆแค่นี้ก็พอ    แต่ผมสะดุดใจตรงผลการวิจัย   คิดว่า "คน กศน." หลายคนคงไม่เห็นด้วย    การแก้ปัญหาในงานวิจัยนี้ เคร่งครัดมาก  ไม่เหมาะกับ กศน.ที่ควรยืดหยุ่น
             อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าถ้าทำตามมติของกลุ่ม และจัดการโดยองค์กรนักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งกลุ่ม ก็ทำได้    เพราะถึงแม้ว่า กศน.จะเน้นให้ยืดหยุ่น นักศึกษาจะมาพบครูในเวลาว่างเมื่อไรก็ได้ แต่ก็เป็นอุดมคติเกินไป   ในทางปฏิบัติจะทำให้ขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ    ถึงอย่างไร การศึกษานอกระบบก็ยังต้องการให้มีคุณภาพ และเกิดคุณธรรม    เพียงแต่ควรลดการเคร่งครัดลงบ้าง

             ผมได้นำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย ๆ นี้ ไปให้คน กศน. วิจารณ์กันในเฟซบุ๊ค เพื่อกระตุ้นความคิดของคน กศน.ด้วย ( คุณพิมพ์สุภา ยินดีให้วิจารณ์ )

             การวิจัยนี้ใช้การสังเกตและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ   วิธีแก้ปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ( บอกไว้ในรายงานการวิจัย ) คือ
             1)  ให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาและบทลงโทษ เช่นเปลี่ยนเวลาการพบกลุ่มจาก 9.00 -12.00 เป็น 13.00 - 16.00 น  ( ที่จริงท่านเลขาฯให้สอนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงในแต่ละกลุ่ม )
             2)  พบกลุ่มแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมมากขึ้นกระตุ้นความกระตือรือร้นในการมาพบกลุ่ม
             3)  ใช้รูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายบุคคลโดยบางคนอาจเรียนโดยวิธีตนเองแทน
             4)  ชี้แนะให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ในการพบกลุ่มและการรักษาระเบียบวินัย

 

         อนึ่ง วันที่ 7 ม.ค.55  กศน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  “อยากปรึกษาเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน  ต้องทำส่งสายสามัญทุกเทอม  สายสามัญจะเก็บไว้ใช้ในการประเมิน (สมศ.) เพื่อนหนูทำวิจัยแผ่นเดียว หนูทำส่งไปแล้วแต่เขาบอกว่าวิจัยชั้นเรียนต้องทำ 5 บท  ตกลง สมศ.เขาใช้แบบไหน”
         ผมตอบว่า   เรื่องการวิจัย ปกติก็มี 5 บท แต่ว่า แต่ละตำราแต่ละอาจารย์ก็มีรายละเอียดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า ทำเพื่ออะไร ทำส่งใคร ทำเพื่อเสนอเป็นครูชำนาญการพิเศษ ทำเพื่อเป็นปริญญานิพนธ์ ทำตามหน้าที่ครูไว้ให้ผู้ประเมินฯดู ฯลฯ   ต้องทำตามรูปแบบของคนที่เขาให้ทำครับ รูปแบบมันมีรายละเอียดแตกต่างกันมาก แบบที่คนหนึ่งบอกว่าใช้ได้ อีกคนอาจจะบอกว่าใช้ไม่ได้ก็ได้   จริงๆแล้วคณะกรรมการประเมินฯของ สมศ.แต่ละคณะ ก็แตกต่างกันอีกครับ ที่ผมเคยเจอนั้นเขาบอกว่าครูทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยแผ่นเดียวก็ได้  ผมก็เห็นด้วย ( โดยเฉพาะครู กศน. )  และผมคิดว่าคณะกรรมการประเมินของ สมศ. "ส่วนใหญ่" ก็คิดอย่างนี้

 

         4. วันที่ 6 ม.ค.55  คุณเพ็ญลักษณ์ กศน.ภูเก็ต  ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นี้ พวกนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กับนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ควรจะเข้ารับการพัฒนาด้วยไหม

             ผมตอบว่า   การพัฒนานี้ ไม่รวมถึง "บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)" ครับ   ถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จะไม่ใช้คำว่า วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แต่ใช้คำว่า ระดับชำนาญการพิเศษ
            เรื่องนี้บรรณารักษ์เคยเข้าใจผิด คิดว่า เป็นการอบรมเพื่อแนะนำวิธีทำชำนาญการพิเศษ และสงสัยว่าทำไมเวลาบรรณารักษ์จะทำชำนาญการพิเศษส่วนกลางจึงไม่จัดอบรมอย่างเป็นทางการเช่นนี้ให้บ้าง
            ถ้าเป็น "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" จะทำชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ เขากำหนดเป็นไฟท์บังคับให้ต้องผ่านการพัฒนานี้ด้วย ( เป็นการพัฒนาในเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ )  ถ้าระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่ครบร้อยละ 80 หรือได้คะแนนการประเมินผลการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ 80  ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่   ถ้าผ่านการพัฒนานี้แล้วต้องทำชำนาญการหรือเชี่ยวชาญภายใน 5 ปี ถ้าเกินก็ต้องเข้ารับพัฒนาใหม่อีก

             แต่ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จะทำชำนาญการพิเศษ ก.ค.ศ.ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องผ่านการอบรม แต่ กศน.อาจจะจัดอบรมกันเองก็ได้   ( เมื่อผมตอบแล้ว  คุณเพ็ญลักษณ์จึงบอกว่า ได้ข่าวมาว่า..ทางกรมฯจะจัดอบรมให้พวกครูที่เปลี่ยนเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยเฉพาะ เมื่อครองตำแหน่งครบ 1 ปีและให้ทำประเมินเป็นชำนาญการพิเศษเลยพร้อมกัน เพื่อที่จะได้ 3,500 คืน ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า )

 

         5. วันเดียวกัน ( 6 ม.ค. )  คุณรัญชยา ครูอาสาสมัคร กศน.จ.ระนอง  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  ต่อสัญญาครู กศน.ตำบล ใช้อัตราเงินเดือนที่เลื่อนแล้ว ใช่หรือไม่

             ผมตอบว่า   ใช่ครับ  เงินเดือน ( ค่าตอบแทน ) พนักงานราชการ จะต่อไปเรื่อย ๆ ๆ ไม่ใช่พอทำสัญญาใหม่ต้องลดเงินเดือนมาเริ่มขั้นต้นใหม่

 

         6. วันที่ 10 ม.ค.54  ผมไปประชุมกรรมการสถานศึกษาที่โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”    เขา โทร.มาบอกตอน 11:00 น. ให้ประชุมเวลา 13:00 น. วาระการประชุมมีเรื่องเดียวคือมีครูขอย้ายมาที่โรงเรียนนี้ 10 คน จึงขอความเห็นกรรมการสถานศึกษา
             ( สำนักงาน กศน. ก็เพิ่งจะเอาหลักเกณฑ์การย้ายคืนถิ่น มาลงเว็บสำนักงาน กศน. วันที่ 10 ม.ค.นี้เอง   การขอย้ายคืนถิ่นต้องแนบความเห็นกรรมการสถานศึกษาด้วย   ไม่รู้ว่า กศน.อำเภอของเราจะเรียกประชุมกรรมการสถานศึกษาด่วนกันบ้างไหมหนอ ... )

 

         7. วันเดียวกัน ( 10 ม.ค. )  คุณอารี ครูอาสาฯ กศน.อ.บ้านแพรก ถามในเฟซบุ๊คว่า  นศ.ที่จบไปประมาณปี 38 จะมาขอใบประกาศ เราสามารถออกย้อนหลังให้ได้รึเปล่า นายทะเบียนคนปัจจุบันต้องเป็นคนเซ็นต์ให้หรือเปล่า

             ผมตอบว่า   เราสามารถออกประกาศนียบัตรย้อนหลังให้ได้ ( แต่ถ้าเคยออกให้แล้ว ต้องออกเป็นใบแทนประกาศนียบัตร )  โดย ผอ. และนายทะเบียน คนปัจจุบัน เป็นผู้ลงนาม   ยังใช้แบบพิมพ์ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ.2539  ( ดูระเบียบได้ในหนังสือชุด 9 เล่ม ที่แจกให้ครูทุกคนตอนอบรมหลักสูตรใหม่  อยู่ในเล่มปกสีเหลือง “คู่มือการดำเนินงาน” หน้า 166-178 )

 

         8. วันเดียวกัน ( 10 ม.ค. ) คุณนาวี ครูผู้ช่วย กศน.เขตป้อมปราบฯ  ถามในเฟซบุ๊คว่า  ใครเป็นคนกำหนดตัวอักษรข้างล่างของบันทึกข้อความครับ  ผมมาอยู่ที่ใหม่ บันทึกข้อความไม่เหมือนกับที่เดิมเลยงง  เช่น ที่ ศธ....../..... เราจะใช้ได้ไหม  ที่ผมอยู่เขาออกเลขที่ กอ. (กองอำนวยการ ) หรือ กศ.(การศึกษาพื้นฐาน) เลยงง   ที่เดิมใช้ ชื่อกลุ่มงาน เช่นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีพ งานพัสดุ แต่ยังใช้เลขที่ ศธ. เหมือนเดิม

             ผมตอบว่า   ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจผิดเรื่องหนังสือภายใน
             หนังสือที่ใช้ "กระดาษบันทึกข้อความ" จะมี 2 ชนิด ได้แก่
             1)  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  เป็นหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงาน ภายในกระทรวง ทบวงกรม หรือจังหวัดเดียวกัน ( ไม่ใช่ภายในหน่วยงานเดียวกัน )   หนังสือภายในนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 12. ให้ใช้เลขที่เดียวกับหนังสือภายนอก ( ที่ ศธ....../...... )

             2)  บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ    ตามระเบียบฯข้อ 26 ไม่ได้กำหนดให้บันทึกนี้มีเลขที่ ฉะนั้น จะออกเลขที่หรือไม่ อย่างไร ก็ได้

 

         9. วันที่ 11 ม.ค.55  ผมได้คุยกับ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ) เขาให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แจ้งปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งใน กทม. ทั้ง 250 สาขาแล้ว ดูข้อมูลในเว็บไซต์ สกอ. ได้ที่  http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus/08122554/08122554.pdf  หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ขอได้โปรดให้ข้อมูลต่อ สกอ. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#บรรณารักษ์#เงินเดือน#พนักงานราชการ#ประกาศนียบัตร#วิชาเลือก#ม.กรุงเทพธนบุรี#หนังสือภายใน

หมายเลขบันทึก: 474313, เขียน: 11 Jan 2012 @ 10:20 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 8, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (15)

  • สวัสดีค่ะอาจารย์สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  • จากที่ได้อ่านเรื่องที่อ่านได้ลงมาแล้วจะถามว่าจริงๆ แล้วเงินเดือน ครู กศน.ตำบลเท่าไรแน่เพราะวันที่ต่อสัญญาให้ทุกคนเขียน  ๑๐,๐๑๐ แต่ยังไม่ได้รวมค่าครองชีพใช้ไหม
  • แล้วสิ้นเดือนมกราคมนี้จะได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาทเลยหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

สิ้นเดือนมกราคม 55 นี้ คงจะยังไม่ได้เงิน 15,000 หรอกครับ Ico48  คงต้องรอตกเบิกย้อนหลังในเดือนต่อไป

  • ขอบคุณค่ะก็คงต้องรอกันต่อไป

เงินค่าครองชีพ 1,500 กับเงินเลื่อนขั้น ของอยุธยาจะตกเบิกรวม 4 เดือน ปลายเดือน ม.ค.55 นี้แล้วนะครับ Ico48  ส่วนเงินเพิ่มค่าครองชีพอีกทอดหนึ่งเพื่อให้รวมกับเงินเดือนแล้วเป็น 15,000 ถ้าสิ้นเดือน ม.ค.55 ไม่ทัน ก็คงจะได้ภายใน ก.พ.55 ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ

 

 

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48

สวัสดีค่ะ อ.เอกชัยขอบคุณที่ให้ข้อมูลดีๆ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์เอกIco48
  • เงินค่าครองชีพ 1,500 กับเงินเลื่อนขั้น ของอยุธยาจะตกเบิกรวม 4 เดือน ปลายเดือน ม.ค.55 นี้แต่ที่ได้คุยกับน้องต่ายแล้วรู้สึกว่าจะได้แค่เดือน 3 เดือนเองค่ะ

ผมไม่แน่ใจนะครับ Ico48 แต่คิดว่า เขาอาจจะแยกเบิกเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเบิกเฉพาะค่าครองชีพ ต.ค.-ธ.ค.54 ส่วนค่าครองชีพ ม.ค.55 นั้นอาจจะเบิกจ่ายรวมกับเงินเดือน ม.ค.55 ในวันสิ้นเดือน ม.ค.55

ครู กศน.ตำบล
IP: xxx.93.195.130
เขียนเมื่อ 

อ.เอกชัย สุดยอดจริงๆ ค่ะ รู้ทุกเรื่องเลย ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกครับ  ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

ถามจริงๆเถอะ อยู่ กศน.มากี่ปีแล้วจ๊ะ รู้ไปหม๊ด เยี่ยมจริงๆ

ผมอยู่ กศน.มา 30 กว่าปีแล้ว แต่ก็ไม่ไดรู้ไปหม๊ดหรอกครับ Ico48

ลูกเมียหลวง
IP: xxx.180.45.214
เขียนเมื่อ 

อยากจะถามค่ะว่าเป็นตำแหน่งผุ้ข่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ วุฒิ ปวส.มาสมัคร ปัจจุบันเงิน 9710 บาทค่าครองชีพ 1500 บาทรวม 11210 บาท จะได้รับค่าครองชีพแล้วรวมกับเงินเดือนเป็น 12285ใช่ไหมค่ะ หรือว่าไม่ได้ค่ะ เป้นผ้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ สัญญาจ้างทำงาน 4 ปี ค่ะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ปี ต่อสัญญาครั้ง1ช่วยตอบให้หายข้องใจด้วยค่ะ

ข้อมูลยังไม่ชัดเจน และผมก็ไม่สันทัดในเรื่องของสังกัดอื่นครับ สังกัดไหนครับนี่ เป็นพนักงานจ้างของ อบต.ใช่ไหม ผมเข้าใจว่าจะได้ตามที่ถามนั่นแหละครับ ( 12,285 )
ปกติถ้าเบิกจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร ก็จะได้ตามที่กำหนด แต่ถ้าเบิกจากเงินนอกงบประมาณก็แล้วแต่หน่วยงานที่สังกัดจะมีเงินพอให้ไหม แต่ผมว่า อบต.ทั่วประเทศมีเงินให้