ขันโตกสุขภาพ สู่ครัวโลก

เรียนรู้ความรู้ฝังลึก งานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกสุขภาพ สู่ครัวโลก

ภาพที่ ๑ ขันโตกที่ทางคณะผู้วิจัยรวบรวม นำเสนอให้ทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เรียนรู้

ภาพที่ ๒ ขันโตกจริง ผลงานจาการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ผศ.มาลี หมวกกุล ใช้ "กระด้ง" แทนของดั้งเดิม

ภาพที่ ๓ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา ของทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ภาพที่ ๔ ผศ.มาลี กำลัง เล่าสู่กันฟังให้ทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรู้ และ รับชิม

JJ